• myNewMotion
 • Ladekort
 • InternationalNetherlandsGermanyUnited KingdomFranceBelgium (NL)Belgium (FR)SpainItalyNorwayDenmarkSwitzerland (DE)Switzerland (FR)Switzerland (IT)SwedenAustria
  • Lading for bedrifter
  • Hjemmelading
  • Lading på farten
 • Kunnskapssenter
 • Kundestøtte
 • Kunnskapssenter
 • Kundestøtte
 • myNewMotion
 • Ladekort

Generelle Vilkår og Betingelser for Salg hos The New Motion B.V.

Mai 2019

1.Generelt

1.1. Disse Generelle Vilkår og Betingelser gjelder for og utgjør en del av alle Tilbud og Avtaler mellom The New Motion B.V. (opererer som NewMotion) og Kunden. (Ytterligere) spesielle vilkår og betingelser gjelder for bestemte typer Produkter og/eller Tjenester. 1.2. Disse Generelle Vilkår og Betingelser gjelder ikke for produkter og/eller tjenester tilbudt og levert av tredjeparter, for eksempel forhandlere, hvor (salgs)avtalen ikke er med NewMotion, men mellom Kunden og denne tredjepart. 1.3. Alle generelle vilkår og betingelser fremsatt av Kunden regnes som ekskludert og uttrykkelig avvist av NewMotion, og ingen slike vilkår skal gjelde for noe salg fra NewMotion til Kunden eller være bindende for NewMotion på noen måte.

2.Identitet

The New Motion B.V. Rigakade 20 1013 BC Amsterdam PO Box 3966 1001 AT Amsterdam CoC nr. (CRN): 32158064 MVA nummer: NL821197782B0

3.Definisjoner

3.1. Abonnement: abonnement knyttet til et Ladested eller Ladekort tilbudt Kunden av NewMotion gjennom Portalen eller på annen måte. 3.2. Andre Tjenester: alle eventuelle Tjenester som NewMotion tilbyr til enhver tid, andre enn Ladetjenester, herunder installering av Ladested og tilgjengeliggjøring av programvare som eies av NewMotion. 3.3. Avtale: avtalen mellom NewMotion og Kunden om de Produkter og Tjenester som NewMotion tilbyr, og som de Generelle Vilkår og Betingelser utgjør en del av. 3.4. Elbil: et kjøretøy på flere enn to hjul som er fullstendig eller delvis drevet av en elektrisk motor, som enten bruker eller ikke bruker energi lagret i et batteri som kan lades på et Ladested. 3.5. Forbruker: Kunden, en fysisk person, som ikke opptrer i næringsvirksomhet eller på vegne av et selskap. 3.6. Generelle Vilkår og Betingelser: disse generelle vilkår og betingelser samt eventuelle vedlegg. 3.7. Ladekort: bærer av et unikt identifikasjonsnummer utstedt av NewMotion, i form av eksempelvis et ladekort eller nøkkelring, som gir tilgang til ett eller flere Ladesteder. 3.8. Ladested: et anlegg for lading av Elbil ved bruk av Ladekort der strøm kan bli slått av eller på av Sluttbruker. 3.9. Ladetjenester: alle tjenester NewMotion tilbyr Kunden i forbindelse med bruk av Ladested og/eller Ladekort, herunder, men ikke begrenset til, Kundens bruk av Nettside, Portal og NewMotion-apper. 3.10. Kunde: en fysisk eller juridisk person som inngår en juridisk bindende avtale med NewMotion. Med Kunde menes også en Sluttbruker dersom vedkommende selv bruker Produktene eller benytter seg av Tjenestene. 3.11. Kundesenter: NewMotion sitt kundesenter som både Kunder og Sluttbrukere kan henvende seg til direkte for spørsmål og/eller klager. 3.12. Nettside: den offentlige nettsiden www.newmotion.com, samt Portalen og andre eventuelle nettsider NewMotion bruker i forbindelse med Produktene og Tjenestene til NewMotion. 3.13. Nettverk: NewMotion-nettverket sammen med Partnernettverket. 3.14. NewMotion: leverandøren av Tjenestene og Produktene, The New Motion B.V., som opererer under markedsføringsnavnet NewMotion, og dennes assosierte selskap slik det fremgår av paragraf 2:24 punkt a til c i den nederlandske sivile lovboken (Burgerlijk Wetboek) 3.15. NewMotion-apper: Public EV Charge-appen og Group Charge-appen i fellesskap, samt eventuelle andre apper som inkluderes i de Tjenester NewMotion tilbyr til enhver tid. 3.16. NewMotion-nettverket: alle Ladesteder drevet av NewMotion kombinert. 3.17. Offentlig Ladested: et Ladested innenfor NewMotion-nettverket som er blitt gjort tilgjengelig for bruk av enhver som er i besittelse av et ladekort godkjent av NewMotion. 3.18. Partnernettverk: alle Ladesteder som er plassert utenfor NewMotion-nettverket som kan benyttes ved bruk av Ladekort. 3.19. Portal: nettsiden my.newmotion.com eller en eventuell annen nettside introdusert av NewMotion til enhver tid der Kunden kan logge inn med sin innloggingsinformasjon for blant annet å administrere sin brukerprofil og følge med på sitt forbruk, tilgjengelig gjennom NewMotion-apper eller Nettsiden. 3.20. Privat Ladested: et Ladested som, under Avtalen mellom NewMotion og Kund- en, er levert til Kunden og installert, driftet, vedlikeholdt og/eller forvaltet, men er ikke angitt som Offentlig Ladested, og kan benyttes ved bruk av et Ladekort. 3.21. Produkt: det fysiske produktet som NewMotion leverer til Kunden, herunder (Privat og Offentlig) Ladested. 3.22. Sikkerhetsinstrukser: de instrukser og brukerinstrukser som gjelder for bruk og installering av Ladested, bruk av eller oppkobling av Elbil, bruk av ladekabel, publisert av NewMotion eller respektiv ladeoperatør, produsent, eller leverandør av det aktuelle elementet. 3.23. Sluttbruker: fysisk eller juridisk person som benytter seg av de Produkter og Tjenester som NewMotion tilbyr. 3.24. Tilbud: Tilbud fra NewMotion for ett eller flere Produkter og/eller Tjenester. 3.25. Tjenester: alle Ladetjenester, Abonnementer og/eller Andre Tjenester levert av NewMotion til enhver tid, gjennom sin Nettside, NewMotion-apper, eller på annen måte. 3.26. Uautorisert Bruk: dette begrepet inkluderer, men er ikke begrenset til: uriktig eller upassende bruk av Ladested (herunder bruk av ladekabler som ikke er CE-kvalitetsmerket eller som på annen måte er av ringere kvalitet, uegnet, skadet eller må anses som defekte ladekabler og/eller ladekontakter og bruk av ladekabler som lett kan kobles fra mens de er låst); at Kunden og/eller Sluttbrukeren reparerer, forsøker å reparere, eller har reparert på egne vegne, en feil i et Ladested; omgåelse eller fjerning av tekniske sikkerhetstiltak eller bruksbegrensninger på eller i Produktene og/eller Tjenestene; bruk av ladekabler som ikke er kompatible med ladekapasiteten til den aktuelle Elbil; lading av (eller forsøk på lading av) kjøretøy eller andre enheter som ikke er egnet til dette; annen bruk av Produkter eller andre elementer enn det som følger av NewMo- tions (Sikkerhets) Instrukser, (Sikkerhets) Instrukser fra Ladestedenes operatører, eller lovfestede (sikkerhets og andre) forskrifter; og Kundens eller Sluttbrukerens andre eventuelle handlinger eller forsømmelser som resulterer i skade, herunder, men ikke begrenset til, kopiering, modifisering, kombinering, supplementering, reverse engineering, , dekompilering, demontering av Ladetjenestene, for oppnå eller gi uautorisert tilgang til Ladetjenester, bruke Ladetjenester på en slik måte at Ladetjenestene og/eller andre tjenester som brukes av NewMotion forringes, bryter sammen, eller muliggjør uautorisert tilgang til Ladetjenester.

4.Informasjon

4.1. Kunden garanterer at all informasjon Kunden leverer til NewMotion er korrekt, fullstendig og nøyaktig. Dette betyr, for eksempel, at Kunden ved aktivering av Ladekortet og inngåelse av Abonnement, fremlegger sine personopplysninger, som navn, kontonummer, MVA-nummer, fakturaadresse, kredittkortinformasjon og e-postadresse, som skal være gjeldende, fullstendig og korrekt til enhver tid. Kunden er forpliktet til å umiddelbart rapportere til NewMotion gjennom my.newmotion.com alle eventuelle endringer i denne informasjonen. NewMotion skal kunne regne med at denne informasjonen er korrekt helt til endringer rapporteres. 4.2. For at NewMotion skal kunne gjennomføre Avtalen på riktig måte skal Kunden til enhver tid fremlegge all nødvendig data og/eller informasjon NewMotion med rimelighet kan kreve fremlagt, uavhengig om det etterspørres av NewMotion eller ikke. 4.3. NewMotion er ikke ansvarlig for mangler ved gjennomføringen av Avtalen hvis slike mangler er forårsaket av Kundens mislighold av forpliktelsene i punkt 4.1 og 4.2. 4.4. Korrespondanse fra NewMotion, herunder fakturaer og eventuelle betaling- spåminnelser, vil kun sendes via e-mail, legges i Portalen, eller leveres av NewMotion på annen måte, hvis ikke annet er særskilt avtalt med Kunden. 4.5. En e-post sendt til Kundens e-postadresse vil anses som mottatt.

AVTALER

5.Inngåelse av Avtalen

5.1. En Avtale inngås i henhold til Tilbud, men senest på det tidspunkt Kunden tar imot et Produkt eller Tjeneste, eller tar i bruk Avtalen. 5.2. Tilbud fra NewMotion er ikke bindende og kan bli tilbakekalt av NewMotion når som helst før Avtalen inngås. 5.3. Muntlige løfter og avtaler med NewMotions ansatte er ikke bindende for NewMotion. NewMotion er heller ikke forpliktet til å oppfylle noe Tilbud som inneholder tydelige feil, slik som feilaktige priser eller noen andre uriktige beskrivelser. 5.4. En Avtale for Tjenester eller salg av Produkter kan også inngås på annen måte enn nevnt i dette punkt 5, herunder ved fjernsalg eller via telefon- eller internettjenester. 5.5. NewMotion kan, så langt det tillatt i henhold til relevant lovgivning, undersøke betalingsevne og gjennomføre kredittsjekk av Kunden. Hvis utfallet av slike undersøkelser gir grunn for det, har NewMotion rett til å avstå fra å inngå Avtalen, eller si den opp, eller eventuelt inkludere særlige vilkår som del av Avtalen. 5.6. NewMotion har rett til å avstå fra å inngå Avtalen eller si opp Avtalen i, men ikke begrenset til, følgende tilfeller: a. NewMotion mottar ikke betalingsgodkjennelse; b. Utsendelse til mottaksadresse ikke er mulig; c. Andre omstendigheter som rettferdiggjør oppsigelse av Avtalen, herunder, men ikke begrenset til, misbruk av rabatter og/eller mistanke om svindel.

LEVERING

6.Levering

6.1 Produktene leveres Ex-Works, hvis ikke annet er avtalt skriftlig. Utsendelser, transport, eksport og import av Produkter skal alltid skje for Kundens regning og risiko. NewMotion er kun forpliktet til å tegne (transport) forsikring hvis og til den grad NewMotion samtykker skriftlig å gjøre det. Risiko for Produktene vil alltid flyttes over til Kunden så snart vedkommende er informert om at Produktene er klare for henting. 6.2. Leveringsdatoer, leveringsperioder, og leveringstidspunkt oppgitt eller bekreftet av NewMotion er grovt estimert og skal aldri utgjøre absolutte frister. NewMotion skal ikke være ansvarlig for, eller anses å være mislighold av sine forpliktelser overfor Kunden dersom levering skjer innen rimelig tid før eller etter formidlet leveringsdato, -periode eller –tidspunkt. I alle tilfelle der en konkret leveringsdato er avtalt skal NewMotion kun anses å være i mislighold av Avtalen hvis NewMotion ikke leverer etter at NewMotion har fått skriftlig varsel om mislighold av Kunden og er gitt tilstrekkelig mulighet til å rette forholdet. 6.3. Kunden skal yte slik samhandling og samarbeide med NewMotion på en slik måte som det med rimelighet kan forventes av Kunden i forbindelse med levering av Produkter og/eller Tjenester. Hvis det, både før og etter inngåelse av Avtalen, fremstår nærliggende at levering av Tjenesten eller Produktet ikke er mulig, eller tilnærmet umulig, kan NewMotion pålegge Kunden rimelige tilleggsvilkår som Kunden må oppfyllefør NewMotion er forpliktet til å levere Tjenesten eller Produktet. Dersom slike tilleggsvilkår ikke blir oppgitt, kan Kunden ikke kreve levering av Tjenesten eller Produktet, med mindre NewMotion kan holdes ansvarlig for skader dette resulterer i for Kunden. 6.4. Kunden skal gi NewMotion skriftlig varsel om unnlatt levering og tretti (30) dagers frist til å fullføre leveringen. 6.5. Hvis NewMotion ikke leverer innen en slik tretti (30) dagers frist, er Kundens eneste lovlige misligholdsbeføyelse å oppheve den del av Avtalen som omhandler de Tjenester eller Produkter som enda ikke er levert, forutsatt at Kun den ikke selv er ansvarlig for forsinkelsen. Erstatningskrav for mislighold av NewMotion sine forpliktelser eller for forsinkelser er ekskludert. 6.6. Hvis Kunden ikke tar imot de bestilte Produktene, kan NewMotion levere Produktene som postoppkrav for Kundens regning. 6.7. I tilfelle NewMotions produksjon av en eller annen grunn blir begrenset, har NewMotion rett til etter eget skjønn å fordele tilgjengelig produksjon mellom sine forskjellige kunder, noe som kan medføre at færre Produkter enn avtalt blir solgt og levert til Kunden, uten at NewMotion pådrar seg noe ansvar for eventuelle skader Kunden måtte lide som følge av dette. 6.8. Kunden er ansvarlig for å anskaffe påkrevde offentlige lisenser og tillatelser, herunder, men ikke begrenset til, importog eksportlisenser eller unntak fra disse, som gjelder for leveranse av Produktene og Tjenestene.

7.Eiendomsforbehold

7.1. Alle Produkter som er levert eller skal bli levert skal forbli NewMotions eiendom inntil alle krav NewMotion har mot Kunden (herunder inkassokostnader og renter) er betalt i sin helhet. 7.2. Før overdragelse av eierskap som nevnt ovenfor er gjennomført, har Kunden ikke rett til å selge, levere, eller på annen måte behefte Produktene med noen panter- ettigheter, utover hva som må anses å være i samsvar med Kundens normale forretningsvirksomhet og Produktenes ordinære formål. 7.3. Kunden skal forsikre Produktene hos et anerkjent forsikringsselskap ved levering. NewMotion forbeholder seg retten til, ved behov, å gi forhåndssamtykke til valg av forsikringsselskap. Kunden skal inkludere NewMotions interesser i Produktene i forsikringsbetingelsene. Kunden overdrar herved ethvert krav på utbetaling fra forsikringselselskapet som knytter seg til NewMotions interesser i Produktene til Newmotion. For det tilfellet at Kunden ikke selv har gitt melding om overdra- gelsen skal NewMotion anses berettiget til selv å gjøre dette på vegne av Kunden 7.4. Kunden skal, inntil eierskap har vært overført til Kunden, sikre at Produktene forblir gjenkjennbare ved å oppbevare Produktene adskilt etter bestilling, holde Produktene adskilt fra tredjeparts Produkter, eller ved å merke Produktene tydelig som eiendom av NewMotion. 7.5. NewMotion har rett til å tilbakekalle Produkter som ble levert med eiendomsforbehold og fortsatt oppbevares i Kundens lokaler dersom Kunden ikke foretar rettidig betaling av fakturaer eller har eller det er sannsynlig at vi ha vanskeligheter med å oppfylle sine økonomiske forpliktelser. Kostnader til å yte kontraktsmessig samhandling i forbindelse med handhelse av eiendomsforbehold, og samtlige arrangementer som er gjort for vedlikehold og lagring av Produktene skal bæres av Kunden. Kunden vil alltid gi NewMotion fri tilgang til Produktene for inspeksjon og/eller for å utøve andre rettigheter NewMotion måtte ha.

8.Avvik

8.1. Andre Kunder enn Forbrukere, er forpliktet til å inspisere det leverte Produkt umiddelbart ved mottak. Dersom det viser seg at det leverte Produkt er feil, defekt eller mangelfullt, må Kunden (før Produktet(ene) returneres til NewMotion) rapportere slike mangler umiddelbart, i alle tilfeller senest 48 timer etter mottak, ved å kontakte klantenservice@newmotion.com for å unngå tap av rettigheter knyttet til avvik ved leveransen og andre tilhørende rettigheter. 8.2. Produktene må returneres i en tilstand som tilsvarer “som ny” og i sin opprinnelige forpakning (herunder tilbehør og tilhørende dokumenter), til adressen spesifikt oppgitt av NewMotion til Kunden i denne hensikt. 8.3. Dersom Produktet blir tatt i bruk eller satt til tjeneste, blir skadet og/eller videresolgt, bortfaller ethvert krav knyttet til avvik ved Produktet og dertil relaterte rettigheter. 8.4. Dersom NewMotion anser Kundens klage som legitim, vil NewMotion, etter eget skjønn, og uavhengig av Kundens eventuelle rettigheter, enten erstatte de leverte produkter uten kostnad, reparere produktene uten kostnad, eller refundere Kund- en den betalte kjøpesummen helt eller delvis. 8.5. NewMotion er ikke ansvarlig for avvik i de tilfeller der NewMotion med rimelighet anser at: a. Kunden er i mislighold overfor NewMotion, b. Kunden har installert, reparert, og/eller justert Produktet selv eller har fått Produktet installert, reparert, og/eller justert av tredjeparter, c. Produktet har vært utsatt for unormale omstendigheter eller har vært behandlet feil på annen måte, eller ikke er behandlet i samsvar med instrukser fra NewMotion og/eller bruksinstrukser på emballasjen, eller d. Produktets mangler er fullt ut eller delvis resultat av (nye) offentlige krav som vedrører de brukte materialenes art eller kvalitet. 8.6. Det ovenstående gjelder kun Produkter kjøpt direkte fra NewMotion av Kunden (og ikke fra tredjeparter, som for eksempel forhandlere).

PRODUKTER OG TJENESTER

9.Ladested, Ladekort, Portal og NewMotion-apper

9.1. Kunden plikter å umiddelbart registrere Ladestedet og Ladekortet i Portalen ved installering. 9.2. Kunden må behandle Ladestedet(ene) og Ladetjenestene på en ordentlig måte og med rimelig aktsomhet, bruke de i henhold til Sikkerhetsinstruksene, og avstå fra all Uautorisert Bruk. 9.3. Kunden og/eller Sluttbrukeren må sikre at eventuelt tilleggsutstyr og koblinger (herunder mobiltelefoner og datamaskiner) som de bruker er sikret på en tilfredsstillende måte når de bruker Ladested(er) og Ladetjenester, for å beskytte mot, for eksempel, virus og Uautorisert bruk av tredjeparter, f.eks. ved å velge et sterkt passord. 9.4. Dersom Ladetjenester er avhengig av (privat eller offentlig) kommunikasjonsinfrastruktur, nettverk, og/eller programvare for å fungere, herunder, men ikke begrenset til (mobil)nett og strømnett, tilbyr NewMotion ingen garanti for at disse vil fungere uten avbrudd, mangler eller funksjonsfeil, og NewMotion vil ikke være ansvarlig for noen skader som oppstår som resultat av avbrudd, mangler eller funksjonsfeil i infrastrukturen eller i strømforsyningen til Ladetjenestene. 9.5. NewMotion bestreber å sikre at Ladetjenestene fungerer optimalt. NewMotion skal aldri holdes ansvarlig for funksjonsfeil eller avbrudd. Et kort avbrudd kan være nødvendig for å utføre bestemt arbeid, som for eksempel vedlikehold. NewMotion etterstreber, innen rimelighetens grenser, å unngå og forebygge avbrudd og forstyrrelser, og ellers finne en løsning innen rimelig tid. 9.6. NewMotion garanterer ikke for riktighet, fullstendighet eller nøyaktighet av den informasjon som blir vist og fremlagt av NewMotion via deres Ladetjenester. 9.7. Fra sitt back-office har NewMotion har rett til å umiddelbart fjerne registrerte Ladesteder, samt å ikke aktivere (aktiverte) Ladekort, eller avgrense og/eller blokkere tilgang til Ladetjenester: a. dersom debitering etter gjentatte forsøk ikke kan gjennomføres, eller i tilfelle av manglende oppfyllelse av betalingsforpliktelser, eller b. dersom det iverksettes insolvens, konkurs (herunder omorganisering), lik- videring eller avvikling mot Kunden, enten det er initiert av Kunden, frivillig eller ufrivillig, blir en administrator eller mottaker utnevnt over Kunden eller en eventuell oppgave som er laget til fordel for Kundens kreditorer; eller c. dersom Kunden eller Sluttbrukeren påfører skade på Ladested og/eller Ladetjeneste; eller d. ved andre omstendigheter, herunder, men ikke begrenset til, misbruk og/eller mistanke om svindel. 9.8. Dersom Kunden, ved bruk av Ladested og/eller Ladetjenester, oppdager skade, mangler eller uregelmessigheter ved det aktuelle Ladested og/eller Ladetjenester, skal Kunden snarest rapportere denne skaden, mangelen, eller uregelmessigheten til NewMotion via e-post til klantenservice@newmotion.com.

10.Ladekort

10.1. En Kunde kan skaffe et Ladekort på flere forskjellige måter. NewMotion kan kreve et utstedelsesgebyr for basert på gjeldende priser på det aktuelle tidspunkt, som skal betales av Kunden via egnet betalingsløsning. Tidspunktet en forespørsel om et (nytt) Ladekort fremsettes, avgjør hvilke priser som er gjeldende og betal- ingsløsninger som er tilgjengelige, uavhengig av når Kunden inngikk et juridisk bindende avtale med NewMotion. 10.2. Kunden må registrere en konto i Portalen ved bruk av den aktuelle identifikasjonskode, og aktivere Ladekortet for å kunne: a. Bruke Ladekortet ved Private Ladesteder; b. Bruke Ladekortet for tilgang til Offentlige Ladesteder; c. Få informasjon om bruk av Ladekortet eller Ladested; d. Se innstillinger for tilbakebetaling for Ladesteder, herunder, blant annet, innstill inger for gjesteforbruk eller innstillinger for tilbakebetaling til Sluttbrukere fra deres arbeidsgiver, leasingselskap, eller forretningskonto; e. Laste opp og/eller ned Kundeinformasjon og/eller informasjon fremlagt av Kunde. Bortsett fra retten til å bruke psevdonym (“alias” eller “kallenavn”) i forbindelse med opprettelse av konto ved bruk av identifikasjonskode, samtykker Kunden i å fremlegge korrekt informasjon ved registrering eller endring av informasjon i henhold til punkt 4.1 og 4.2. 10.3. For å aktivere Ladekortet, må Kunden legge inn sin kontoinformasjon og koble denne til det aktuelle Ladekort, hvorved Kunden gir NewMotion tillatelse til å debitere kostnadene som belastes ved direkte debitering fra kontoen. Kunder som befinner seg i Euro-området må legge inn deres Internasjonale Bankkontonummer (IBAN) og Kunder som befinner seg utenfor Euro-området må legge inn deres kredittkortinformasjon. 10.4. Identifikasjonskoden er Kundens identifikator. Kunden må overholde følgende sikkerhetsregler; Kunden skal sikre at identifikasjonskoden oppbevares trygt, Kunden sikrer at Ladekortet aldri brukes av andre personer, og skal følge bestemmelsene i punkt 10.5 i tilfelle tyveri eller tap. 10.5. I tilfelle Ladekortet blir skadet, tapt eller stjålet, må Kunden snarest informere NewMotion via telefonnummer +31 (0) 88 – 0109 500 (fastsatt pris) eller via e-post til klantenservice@newmotion.com . NewMotion vil da blokkere Ladekortet. Kunden vil være ansvarlig for all eventuell skade som tap, uautorisert bruk, tyveri, eller misbruk av Ladekortet kan resultere i, til det tidspunkt kortet bli blokkert. Kunden blir ansvarlig for all kostnad for transaksjoner som gjøres med Ladekortet før det tidspunkt det blir blokkert. NewMotion vil belaste erstatningskostnad i henhold til gjeldende priser på det aktuelle tidspunkt.

11.NewMotion-nettverk og Partnernettverk

11.1. NewMotion gir ingen garanti for omfanget og dekningen til NewMotion-nettverket og/eller Partnernettverket, ei heller for riktig funksjon eller tilgjengelighet av Ladesteder i Partnernettverket og/eller Offentlige Ladesteder. 11.2. Bruk av Ladesteder i Partnernettverket er underlagt de vilkår operatøren av det aktuelle Ladested har satt. Kunden er forpliktet til å gjøre seg kjent med og overholde disse. Hvis kunden ikke gjør dette, eller ikke gjør det ordentlig, vil det anses som mislighold av Kundens forpliktelser overfor NewMotion under Avtalen. 11.3. NewMotion har til enhver tid rett til å fjerne ett eller flere Ladesteder fra NewMotion-nettverket og/eller å begrense eller nekte videre tilgang til et Ladested i Partnernettverket, uten forvarsel og uten noen forpliktelser mot Kunden på noe som helst tidspunkt. 11.4. Dersom Kunden ønsker å åpne et Privat Ladested for alle andre Kunder og Sluttbrukere, og NewMotion samtykker i dette, vil NewMotion inkludere det aktuelle Ladested i NewMotion-nettverket som et Offentlig Ladested. Fra og med dette tidspunkt, skal Ladestedet anses å være et offentlig Ladested. Kunden skal gi tydelig informasjon vedrørende eventuell spesielle krav til bruk, forebyggende tiltak og sikkerhetstiltak for det aktuelle Ladested på en måte som er godt synbar.

12.Garanti for Ladesteder

12.1. Et Ladested og/eller Ladekort levert av NewMotion har to års garanti for materialfeil og produksjonsfeil. Garantiperioden starter fra fakturadato for Ladestedet eller Ladekortet. I løpet av denne perioden, vil NewMotion etter beste evne forsøke, innen rimelig tid, å reparere eller forestå reparasjon av eventuelle materialeller produksjonsfeil omkostningsfritt, eller, etter eget skjønn, erstatte Ladestedet og/ eller Ladekortet. Reparasjon eller erstatning vil kun skje dersom mangelen eller feilen har vært rapportert til NewMotions Kundesenter via telefon eller e-post så snart det med rimelighet kan forventes, men i alle tilfeller innen 14 dager etter op- pdagelse og de frister som gjelder i medhold av lov, samt at Kunden har oppgitt så mange detaljer som mulig om mangelen eller feilen. Sent varsel kan resultere i at retten til kostnadsfri reparasjon eller erstatning bortfaller. Garantien gjelder ikke dersom mangelen er et resultat av Uautorisert Bruk, eller resultat av feilaktig installering og/eller mangelfull montering av, eller på vegne av, Kunden. Garantien gjelder ikke heller for installasjon, fjerning eller vedlikehold av Ladested og/eller Ladekort. Garantien kan ikke ovedras. 12.2. Det ovenstående gjelder kun for Ladesteder og/eller Ladekort som Kunden har kjøpt direkte fra NewMotion (og dermed ikke fra tredjeparter, eksempelvis en forhandler). 12.3. I tilfelle NewMotion reparerer eller erstatter et mangelfullt Produkt, vil garantipe- rioden for det opprinnelige Produkt fortsette å løpe, dog med minimums løpetid på 6 måneder. 12.4. Garantien gjelder ikke for noen av Ladetjenestene.

13.Abonnement

13.1. Ved kjøp eller videresalg av Ladested er Kunden forpliktet til å tegne, eller få kjøperen til å tegne, et Abonnement som Abonnementsvilkårene gjelder for. Abonnementsvilkårene blir oppgitt i rett tid og publisert på Nettsiden. 13.2. NewMotion har rett til å si opp Abonnementet med umiddelbar virkning: a. dersom debitering etter gjentatte forsøk ikke lar seg gjennomføre, eller i tilfelle av manglende oppfyllelse av betalingsforpliktelser, eller b. dersom det iverksettes insolvens, konkurs (herunder omorganisering), likvidering eller avvikling av Kunden, enten det er initiert av Kunden selv, frivillig eller ufrivillig, en tillitsmann eller bobestyrer utnevnt for Kunden eller det foretas en overdragelse til fordel for Kundens kreditorer; eller c. dersom Kunden eller Sluttbrukeren påfører skade på Ladested og/eller Ladet- jeneste;

14.NewMotion-apper

14.1. Public EV Charge-appen viser hvilke Offentlige Ladesteder er tilgjengelige i nærheten av brukeren av Public EV Charge-appen. Public EV Charge-appen kan også brukes til å finne andre Ladesteder og vise deres priser og tilgjengelighet. Denne informasjonen kan til dels være innhentet fra tredjeparter. NewMotion er ikke ansvarlig for ufullstendig eller feilaktig informasjon i Public EV Charge-appen og ingen rettigheter kan utledes av denne informasjonen. 14.2. Group Charge-appen viser blant annet hvilke Ladesteder som er tilgjengelige i nærheten av Appens bruker. NewMotion er ikke ansvarlig for ufullstendig eller feilaktig informasjon I Group Charge-appen og ingen rettigheter kan utledes av denne informasjonen.

15.Andre bestemmelser

15.1. Installering av Ladested: ved forespørsel fra Kunde kan NewMotion sørge for installering av Ladested, i så fall gjelder installeringsvilkårene og betingelsene. Installeringsvilkårene og betingelsene vil fremlegges i rett tid og er publisert på Nettsiden. NewMotion er ikke ansvarlig for noe tap som følge av informasjon og råd gitt i forbindelse med installering av Produktene og/eller Tjenestene. NewMo- tion er ikke en sertifisert eller anerkjent installatør eller opplæringsinstitusjon for installatører. Handlinger som utføres i henhold til råd vedrørende installering gitt av NewMotion foretas for Kundens kostnad og risiko. 15.2. NewMotion forbeholder seg retten til å midlertidig inndra eller endre et Produkt og/eller Tjeneste som også inkluderer det stedet Tjenesten utføres, på grunn av, blant annet, økonomiske grunner, for å overholde (nye) lovpålagte krav, for over- holdelse av krav om tid og teknisk innovasjon, eller av hensyn til kvalitet og/eller kvantitet, uten noe ansvar mot Kunden eller Sluttbruker. Dette betyr for eksempel at NewMotion også har rett til, blant annet, å justere funksjonaliteten av Ladetjenester på grunn av endringer i Produktets og/eller Tjenestens funksjon. 15.3. NewMotion vil bestrebe at endringer i Tjenester skjer med minst mulig kon- sekvenser for Tjenesten, og den Tjenesten eller Produktet Kunden har kjøpt. Når en Tjeneste ikke lenger er tilgjengelig, vil NewMotion informere sine Kunder via et av kommunikasjonsalternativene i punkt 4.4.

16.NewMotion Kundesenter

16.1. NewMotion Kundesenter er tilgjengelig via e-post klantenservice@newmotion. com og telefon +31 (0) 88 – 0109500 (fast takst). 16.2. NewMotion vil gjøre sitt ytterste for å hjelpe sine Kunder og Sluttbrukere etter beste evne, men kan ikke garantere at Kundesenteret vil være tilgjengelig til en- hver tid, eller at Kundesenteret alltid vil klare å løse et problem på en slik måte at Kunden blir fornøyd.

PRISER, SATSER, FAKTURERING OG BETALING

17.Tariff og fakturering av Produkter og Tjenester

17.1. Kunden plikter å betale NewMotion de beløp som forfaller til betaling under Avtalen. Beløp til betaling er spesifisert i enten Tilbudet eller på fakturaen, eller være i henhold til de priser, tariffer og satser som kommuniseres av NewMotion på annen måte. 17.2. NewMotion fakturerer på den måten som er presisert i Avtalen, med mindre annet eksplisitt er avtalt skriftlig mellom NewMotion og Kunden. Kunden skal overføre det hele fakturerte beløp innen betalingsfristen. Dersom betalingsfrist ikke er spesifisert gjelder en betalingsfrist på 14 dager fra fakturadato. 17.3. Dersom direkte debitering av en eller annen grunn ikke kan gjennomføres (i sin helhet), henholdsvis dersom Kunden ikke betaler før betalingsfristen satt av NewMotion går ut, er Kunden i henhold til lov og uten videre varsel i mislighold og skylder (kontraktsfestede) renter på 1 % per måned, hvor hver påbegynt måned vil anses som en hel måned. I den grad loven tillater det, har NewMotion rett til å belaste en administrasjonskostnad på minst EUR 15 eks MVA per påminnelse, eller, etter NewMotions eget skjønn, kreve dekket av Kunden de lovlig tillatte utenomrettslige innkrevingsutgiftene, uten hensyn til eventuelle andre erstatning- skrav NewMotion måtte ha i henhold til seksjon 6:96 i den nederlandske sivile lovboken (Burgerlijk Wetboek). 17.4. Alle beløp og priser er eksklusive (omsetnings)skatt(er), tilleggsavgifter og andre avgifter. NewMotion har rett til å overføre direkte til Kunden eventuelle (midlertidige) økninger i skatter, tilleggsavgifter som er pålagt av myndighetene, herunder de som gjelder utestående Tilbud. 17.5. Dersom partene ikke eksplisitt avtaler annet, skal alle kostnader knyttet til gjennomføring av Avtalen, herunder kostnader som følge av forespørsler eller instrukser fra NewMotion, anses som og skal fortsette å være Kundens kostnad. 17.6. Klager knyttet til fakturaer må formidles til NewMotion via e-post klantenservice@ newmotion.com før betalingsfristen utløper. Dersom Kunde feilaktig klager på fakturaer mer enn tre ganger i løpet av et kalenderår har NewMotion rett til å belaste Kunden et administrasjonsgebyr på minst EUR 40 eks. MVA og/eller si opp Avtalen. 17.7. Dersom klagen viser seg å være velbegrunnet, vil NewMotion refundere beløpet betalt av Kunden så snart som mulig etter at klagen sendes inn, eller foreta motregning mot pådratte kostnader for bruk av Produktene eller Tjenestene. 17.8. I tilfelle likvidering, konkurs, tilbakekalling eller Kundens betalingsavbrudd, vil NewMotions krav mot Kunden umiddelbart forfalle. 17.9. Kunden fraskriver seg retten til å suspendere egen oppfyllelse (inkludert rett til til- bakeholdelse av egne ytelser). Kunden har ikke rett til å holde tilbake eller redus- ere innbetalinger eller motregne eksisterende eller fremtidige krav mot eventuelle utestående beløp vedkommende skylder NewMotion. 17.10. Dersom loven tillater det, har en Sluttbruker rett til å reversere en direkte debitering uten å oppgi en grunn. En slik rett skal imidlertid ikke anses å påvirke betalingsforpliktelser i henhold til Avtalen.

18.Kostnad for Ladetjenester ved Offentlige Ladesteder/Nettverk

18.1. Prisene som publiseres på Nettsiden, i NewMotion-appene eller i Portalen vil bli belastet for lading på Offentlige Ladesteder. Disse kostnadene består av minst følgende elementer: a. Abonnementskostnader, hvis aktuelt; b. ladekostanden per ladesesjon (denne prisen kan belastes per kWh, eller for tid brukt på ladesesjonen, eller være fast ladesesjonsgebyr, som vil kunne variere mellom de Offentlige Ladestedene er forskjellig for hvert enkelt Offentlig Ladested), dette kostnadselementet reflekterer som regel gebyret fastsatt av Ladestedets eier; c. transaksjonsgebyret for administrasjonstjenester per ladesesjon ved bruk av Ladekortet. 18.2. Dersom satsene ikke er oppgitt ved Ladestedet, er Sluttbrukeren ansvarlig for å sjekke gjeldende satser for en ladesesjon ved bruk av Ladestedet i NewMotion-appene, Portalen eller Nettsiden før oppstart av ladesesjonen. 18.3. Tilgang til og/eller lading ved Offentlige Ladesteder er underlagt de vilkår, betingelser og satser som er fastsatt av operatøren av det aktuelle Ladested, og de transaksjonskostnadene for ladesesjonen som fastsatt av NewMotion. En Kunde kan velge å enten (på egen kostnad og risiko) å godta disse vilkårene og betingelsene ved å aktivere Ladekort for disse Ladestedene, eller la Ladekortet for disse Ladestedene forbli uaktivert. 18.4. For å fastslå de utestående beløpene til enhver tid (herunder kostnader knyttet til ladesesjoner i Partnernettverket), vil NewMotions registre være det eneste beviset for strømforbruk og betalinger fra Kunden, hvis ikke Kunden fremlegger bevis for det motsatte. Kunden må fremlegge slike motbevis innen en måned fra fakturadato, for å unngå rettsfortap i forbindelse med et eventuelt krav.

19. Betingelser for tilbakebetaling fra Private Ladesteder

19.1. Kun en Kunde som er eller handler i løpet av et yrke eller virksomhet, og som er rettmessig stedseier, har rett til, å fastsette og motta en tariff for bruk av det Private Ladested som er åpent for tredjeparter på stedet. Den rettmessige plasseringseieren er enten den personen eller enheten som er eieren av stedet som er koblet til nettforbindelsen og har inngått kontrakten for nettforbindelsen i eget navn og for egen regning, eller personen eller enhet som har bruksrett, for eksempel ved hjelp av en leieavtale, fra stedet som er koblet til nettforbindelsen. NewMotion er ikke forpliktet til å betale kompensasjon dersom denne artikkelen 19.1 ikke er oppfylt. NewMotion har rett til ensidig å endre denne tjenesten, tariffkomponentene og deres sammensetning. 19.2. NewMotion har enerett til å øke tariffen og publisere den justerte tariffen i NewMotion-appene og i Portalen, hvorpå differansen tilfaller NewMotion. 19.3. En Kunde som gjør sitt Private Ladested offentlig tilgjengelig, er forpliktet til å fremvise tariffen tydelig og gjenkjennelig ved Ladestedet som indikert av NewMotion. 19.4. Dersom Kunden, som arbeidsgiver, gir sine ansatte tilgang til et Ladested, garanterer Kunden for at den ansatte i god tid vil inkludere riktig tariff for strømbruk i Portalen. Dersom den ansatte gir tredjeparter tilgang til det Private Ladested, garanterer Kunden for at den ansatte vil overholde forpliktelsene nevnt i dette punkt 19. NewMotion er ikke forpliktet til å betale den ansatte noen kompensasjon og er ikke ansvarlig overfor Kunden i tilfelle mangel på etterlevelse av dette punkt 19.4. 19.5. Kunden vil motta en kompensasjon (tilsvarende satsen som er angitt av Kunden) fra NewMotion for ladesesjoner ved Kundens Private Ladested(er) som har vært gjort tilgjengelig for tredjeparter utført med et ladekort, som ikke er det aktiverte Ladekort/ladekort til Kunden. NewMotion forbeholder seg retten til å ikke betale kompensasjon til Kunden dersom ladesesjonen forblir ubetalt for å NewMotion. I tilfelle en tredjepart bruker Private Ladested med et ladekort fra en annen tjenesteleverandør (roaming) og tariffen som er fastsatt av Kunden, er høyere enn den gjensidige rente som NewMotion har avtalt med den respektive tjenesteleverandøren, forbeholder NewMotion seg retten til kun å betale det laveste beløpet til Kunden og / eller for å redusere tariffen fastsatt av Kunden tilsvarende. 19.6. En ladesesjon ved et Privat Ladested må avsluttes hver måned. Dersom en ladesesjon ved et Privat Ladested er mindre enn 0.2 kWh eller mer enn 350 kWh, vil NewMotion ikke foreta tilbakebetaling for ladesesjonen.

ANSVAR

20.NewMotions ansvar

20.1. NewMotion sitt ansvar for indirekte skade (herunder følgeskader, tapt fortjeneste, tapt besparelse, redusert goodwill, tap ved driftsavbrudd, tredjepartsskade, kor- rupsjon eller tap eller nedbrytning av data, varer, materialer, eller programvare fra tredjeparter) er eksplisitt utelukket i ethvert tilfelle. 20.2. Uten hensyn til forrige underpunkt, er NewMotion pålagt å kompensere eller holde Sluttbruker skadesløs, som Forbruker, for skade påført grunnet mangelfullt Produkt i henhold til relevant Europeisk lovgivning vedrørende produktansvar og enten (a) Sluttbrukeren har omkommet eller pådratt seg personskade; eller (b) dersom Sluttbrukeren er Forbruker, og Produktet har forårsaket skade på et annen gjenstand som tilhører Forbrukeren, og denne gjenstanden vanligvis er beregnet til privat bruk eller forbruk og har primært blitt brukt eller forbrukes av Forbrukeren , i hvilket tilfelle innenfor den private svære. NewMotion ikke kan holdes ansvarlig for skade for mindre enn ¤ 500 (fem hundre Euro) eller det lovbestemte terskelbeløp som gjelder på dette tidspunkt. 20.3. Med forbehold for bestemmelsene i forrige underpunkt, der NewMotion er forpliktet til å kompensere direkte skader, er denne kompensasjonen til enhver tid begrenset til et maksimumsbeløp på ¤ 5,000 (fem tusen Euro) per hendelse. 20.4. Ikke under noen omstendigheter er NewMotion noensinne ansvarlig for skade som skyldes helt eller delvis Uautorisert Bruk av eller på vegne av Kunden eller Sluttbrukere, eller skade som delvis er forårsaket av at Kunden ikke har overholdt gjeldende Sikkerhetsinstrukser, eller andre regler for det aktuelle Ladested eller den aktuelle Elbilen, eller andre relevante reguleringer. 20.5. Når Kunden inngår en Avtale med NewMotion, og Kunden gjør Produktene og/ eller Tjenestene tilgjengelige for tredjeparter, herunder Sluttbrukere, på hvilken som helst måte, skal Kunden, ved første forespørsel om dette, holde NewMotion skadesløs for ethvert ansvar for skader, rettigheter og krav som følge av avtalen mellom Kunde og en tredjepart, herunder en Sluttbruker. 20.6. NewMotion er ikke ansvarlig på noen måte for skade som oppstår som følge av eventuell handling eller forsømmelse av Kunden i strid med lovbestemteog/eller kontraktsfestede bestemmelser, herunder disse Generelle Vilkår og Betingelser. Kunden er ansvarlig overfor NewMotion for skade forårsaket av handlinger og/ eller forsømmelser i strid med lovbestemte- eller kontraktsfestede bestemmelser, herunder disse Generelle Vilkår og Betingelser. 20.7. Alle mulige erstatningskrav fra Kunden skal sendes via e-post til klantenservice@ newmotion.com innen 10 virkedager fra den dagen Kunden har oppdaget eller med rimelighet burde ha oppdaget skaden eller mangelen, for å unngå preklusjon av krav. 20.8. I den utstrekning det er lovlig, vil NewMotion ikke holdes ansvarlig for skader påført Kunden eller tredjeparter av sine ansatte og/eller tredjeparter disse har engasjert. Ansvarsbegrensningen i dette punkt gjelder også, blant annet, for tredjeparter engasjert av NewMotion for gjennomføring av Avtalen, samt andre personer NewMotion er ansvarlig for. 20.9. Begrensningene nevnt i dette punkt 20 bortfaller dersom og i den grad skade er et resultat av forsett eller grov uaktsomhet fra NewMotions side. NewMotion er imidlertid ikke ansvarlig for skade forårsaket av forsett eller grov hensynsløshet hos ansatte som ikke er ledende ansatte, eller tredjeparter som er engasjert av NewMotion.

21.Force majeure

21.1. NewMotion er ikke forpliktet til å oppfylle noen forpliktelser i tilfelle force majeure. Begrepet force majeure betyr blant annet omstendigheter eller hendelser uten- for NewMotions rimelige kontroll – uavhengig av om dette er forutsigbart ved inngåelse av Avtalen – som resulterer i at NewMotionikke med rimelighet kan pålegges å utføre sine forpliktelser, samt forsinkelse i eller brudd på kontrakt med leverandører og/eller tredjeparter engasjert av NewMotion, nettverksfeil, feil på strømnett, e-posttrafikkfeil og feil eller endringer i teknologi levert av tredjeparter, transportproblemer, streik, offentlige tiltak, forsinkelser i forsyning, utelatelser fra leverandører og/eller produsenter av NewMotion og hjelpepersonell eller personer, sykefravær, feil på ressurser eller transportmidler, og eventuelle andre forhold som forstyrrer ytelsen eller gjennomføringen av Avtalen. 21.2. I tilfelle force majeure har NewMotion rett til å kansellere eller utsette Avtal- ens ytelse uten mulighet for forføyning (juridisk intervenering) i en periode på 6 måneder, eller si opp Avtalen helt eller delvis uten noe ansvar overfor Kunden eller Sluttbrukeren. 21.3. Dersom en force majeure-situasjon varer i mer enn 30 dager har NewMotion rett til å si opp Avtalen, likevel slik at den del av Avtalen som allerede er utført må betales for pro rata, og ingen part vil være ansvarlig overfor den andre på noe som helst grunnlag.

22.Kundens ansvar

22.1. Kunden garanterer at alle forpliktelser i disse Generelle Vilkår og Betingelser er juridisk bindende for Sluttbrukeren, som kunde til Kunden, og/eller en tredjepart som Kunden har gitt tillatelse til eller faktisk muliggjort bruk av Produkter og/eller Tjenester for. 22.2. Kunden garanterer at både han og Sluttbrukeren, som beskrevet i punkt 22.1, ikke vil utdøve Uautorisert Bruk av Produktene og/eller Tjenestene. Kunden holder NewMotion skadesløs for eventuelle skader, herunder rimelige pådratte kostnader, eller kostander som NewMotion kan bli påført som følge av slike handlinger og/eller forsømmelser og eventuelle erstatningskrav fra tredjeparter og/ eller Sluttbruker i de tilfeller der Kunden er ansvarlig som angitt i dette punktet. 22.3. Kunden forplikter seg til å oppfylle Avtalen med behørig hensyn til NewMotions interesser. Kunden skal ikke hindre NewMotion på noen måte i levering av sine Tjenester. Kunden har for eksempel ikke lov til å iverksette noen tiltak som NewMotion med rimelighet kan anta at kan skade Produktene og/eller Tjenestene til NewMotion. 22.4. Kunden garanterer overfor NewMotion at Ladekortet, eller kodingen, detaljer, eller andre data lagret på Ladekortet ikke vil bli kopiert eller gjenopprettet på noe vis. Dette innebærer helt eller delvis overføring av koding, detaljer, og data til andre databærere, som for eksempel telefoner eller digitale nøkkelringer. 22.5. Kunden er fullt ansvarlig for, og holder NewMotion skadesløs mot, all skade forbundet med installasjon i den grad dette utføres av eller på vegne av en tredjepart engasjert av Kunden. Dersom Kunden krever at NewMotion utfører en undersøkelse av en feil og/eller utførelse av reparasjonsarbeid, vil Kunden bære relaterte kostnader (herunder rimelige installasjon, material, reparasjon og reiseutgifter).

ANDRE BESTEMMELSER OG GJELDENDE LOV

23.Suspendering

23.1. I den grad loven tillater det er NewMotion alltid berettiget til å suspendere eller avbryte sine forpliktelser i forholde til Produktet og/eller Tjenester dersom Kun- den ikke oppfyller sine forpliktelser. Eventuell gjenopptakelse av NewMotions forpliktelser skjer først etter at Kunden har oppfylt sine forpliktelser i sin helhet, herunder betaling av ekstra kostnader som NewMotion har blitt pådratt. 23.2. Utsettelse eller suspendering av Tjenester og/eller nedetid på Produktet frigjør ikke Kunden fra sin plikt til å betale utestående faktura(er) til NewMotion. 23.3. I tilfelle NewMotion utøver sin rett til suspendering, oppstår det ingen rett til er- statning eller tilbakebetaling for Kunden. 23.4. I den grad loven tillater det, og hvis ikke annet er eksplisitt avtalt, er enhver rett til suspendering og/eller motregning, og/eller rett til tilbakeholdelse av eiendomsrett avskjært for Kunden.

24.Overdragelse til Tredjeparter

24.1. Kunden har ikke lov til å overdra sine rettigheter eller forpliktelser i henhold til Avtalen, helt eller delvis, til en tredjepart, uten skriftlig samtykke fra NewMotion. Denne bestemmelsen har både kontraktsrettslig og eiendomsrettslig effekt. 24.2. NewMotion har til å overdra sine rettigheter og forpliktelser i henhold til Avtalen i sin helhet eller delvis til en tredjepart. Kunden gir herved sitt forhåndssamtykke til slik overdragelse.

25.Immaterielle rettigheter

25.1. Kunden aksepterer at alle immaterielle rettigheter (herunder opphavsrett, varemerkerettigheter, databaserettigheter og patentrettigheter) som finnes i Produk- tene og/eller Tjenestene forblir NewMotions eiendom og/eller dets lisensgivere. I forbindelse med leveranse av Produktene og/eller Tjenestene kan NewMotion bruke eller utvikle produkter, materialer og metoder som inneholder data levert a Kunden eller informasjon utledet fra den, hvorpå slike produkter, materialer og metoder vil tilfalle og anses som NewMotions eiendom. Kunden skal avstå fra å krenke eller bryte NewMotions immaterielle rettigheter og eventuelle andre rettigheter. 25.2. Kunden har ikke lov til å fjerne eller endre noen merknader knyttet til immaterielle rettigheter (som logoer og opphavsrettskrav) på eller i forbindelse med Produk- tene og/eller Tjenestene som leveres av NewMotion, eller som er på eller i pro- gramvare, maskinvare, utstyr, NewMotion-apper, Nettsiden, eller materialer som tilbys. 25.3. Kunden kan ikke og skal ikke tillate eller bistå tredjeparter i å: a. Opprette eller forsøke å, eller hjelpe eller tillate andre, å opprette ved tilbakestilling, kopiering, demontering, dekompilering, reverse engineeringeller på annen måte, den interne strukturen, kildekoden, maskinvareutformingen eller organiseringen av Produkter og/eller Dokumentasjon, med mindre det er utt- rykkelig fremgår av lov, eller b. kopiere, modifisere, oversette eller lage avledede verk av det samme til ethvert formål (herunder feilrettelse eller annen type vedlikehold), av et Produkt og/ eller Dokumentasjon, med mindre med NewMotions skriftlige forhåndssamtykke, eller c. dele Produktet inn i komponentdeler for distribusjon eller overføring til tred- jepart

26.Personvern

26.1. NewMotion behandler spesifikk Kunde- og/eller Sluttbrukerdata, herunder personopplysninger, ved levering av Produktene og Tjenestene. NewMotion over- holder gjeldende regler, herunder GDPR, ved behandling av personopplysninger. Måten NewMotion håndterer Kundens og/eller Sluttbrukerens personop- plysninger er beskrevet i Personvernreglene, som finnes på nettsiden. 26.2. Ved bruk av NewMotions Produkter og/eller Tjenester, skal Kunden overholde alle gjeldende forskrifter, herunder GDPR. I henhold til GDPR kan NewMotion sende personopplysninger levert av Kunden eller Sluttbrukeren til tredjepart i forbindelse med utførelsen av en avtale. Dersom Kunden selv også er behan- dlingsansvarlig for disse personopplysningene, er Kunden forpliktet til å informere den registrerte part om dette. Kunden skal inngå en databehandlingsavtale levert av NewMotion om nødvendig i henhold til klausul 28 GDPR.

27.Andre Bestemmelser og Gjeldende Lov

27.1. I den utstrekning loven tillater, skal NewMotion til enhver tid har rett til å endre innholdet i Tjenestene, prisene og tariffene, og disse Generelle Vilkår og Betingelser. Endringer vil tre i kraft på datoen de publiseres på Nettsiden eller Portalen, med mindre annet er angitt, og vil ugyldiggjøre de Generelle Vilkår og Betingelser og/eller priser som gjaldt før den tiden. Endringer i de Generelle Vilkår og Betingelser vil også gjelde for løpende avtaler. Kun hvis Kunden har rett til å gjøre det i henhold til lov, kan vedkommende si opp Avtalen, med varsel innen 30 dager, dersom han ikke vil godta en endring som gjelder for ham, med mindre det kun er snakk om en mindre endring i de Generelle Vilkår og Betingelser. 27.2. NewMotion har rett til å engasjere tredjeparter for utførelsen av Avtalen. 27.3. I tilfelle noen bestemmelse(er) i disse vilkårene blir ansett for ugyldige eller ikke håndhevbare av en domstol i en kompetent jurisdiksjon, eller som følge av fremtidige lov eller administrative endringer, skal det ikke påvirke gyldigheten eller rettskraftigheten av andre bestemmelser i Avtalen. I så fall skal NewMotion og Kunden forhandle om å bli enige om nye bestemmelser for å erstatte de ugyldige bestemmelsene. Dersom en bestemmelse i disse vilkårene blir endelig ansett å være ulovlig eller ikke håndhevbare, skal denne bestemmelsen skilles ut fra disse vilkårene, mens enhver annen bestemmelse skal forbli gyldig og fullt ut hånd- hevbar. En slik bestemmelse som blir ansett for ulovlig eller urettskraftig, skal erstattes av en bestemmelse med tilsvarende innhold som reflekterer bestemmelsens opprinnelige hensikt i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov. 27.4. Der det står “herunder” eller “blant annet” i disse Generelle Vilkår og Betingelser, skal det forstås og tolkes som “herunder, men ikke begrenset til”. 27.5. NewMotion har en adekvat prosedyre for håndtering av klager som er publisert på Nettstedet og håndterer klager i henhold til denne prosedyren. 27.6. Avtalen og disse Generelle Vilkår og Betingelser er underlagt Nederlandsk lov. Eventuelle uoverensstemmelser knyttet til eller som oppstår i henhold til Avtalen eller disse Generelle Vilkår og Betingelser, skal avgjøres av kompetente domstoler i Amsterdam.

Generelle vilkår og betingelser for forbrukere

1.Omfang

1.1. I den grad loven tillater det, gjelder de generelle vilkårene og betingelsene for The New Motion B.V. også for de generelle vilkårene og betingelsene for forbrukere. De generelle vilkårene og betingelsene for The New Motion B.V. har blitt over- levert til forbrukeren og de generelle vilkårene og betingelsene for forbrukere gjelder for fjernsalg eller tjenester via telefon og internett. 1.2. Hovedbegrepene som brukes i disse generelle vilkårene for forbrukere, men som ikke er definert i disse skal ha den betydningen som er tilskrevet dem i de generelle vilkårene for The New Motion B.V. med mindre konteksten krever noe annet.

2.Definisjoner

2.1. Fjernkontrakt: i forbindelse med et system for fjernsalg av Produkter eller fjernbestilling av tjenester organisert av NewMotion, brukes kontrakten, som tar i bruk en eller flere fjernkommunikasjonsteknikker inkludert men ikke begrenset til telefoni og internett, utelukkende inntil kontraktsforholdet avsluttes. 2.2. Fjernkontrakt for levering av tjenester: fjernkontrakt for levering av tjenester mellom NewMotion og en forbruker. 2.3. Forbruker : kunden, som er en fysisk person, og som ikke innehar en profesjonell rolle eller administrerer en bedrift. 2.4. Forbrukerkjøp: kjøpet mellom NewMotion og en forbruker av ett eller flere Produkter, som en flyttbar eiendel.

3.Manglende overholdelse

3.1. En forbruker (før retur av Produktet til NewMotion) kan rapportere eventuelle defekter vedrørende et Produkt eller leveringsmetode til NewMotion senest to (2) måneder etter levering via klantenservice@newmotion.com for tap og dermed benytte seg av klageretten og returnere Produktet.

4.Priser og fakturering av Produkter og tjenester

4.1. En forbruker kan få refundert en direkte betaling uten å oppgi grunn i inntil 56 dager fra mottatt levering. En forbruker har 14 kalenderdager etter reverseringsdato for å betale NewMotion det skyldige beløpet, utelater forbrukeren å betale vil de påfølgende konsekvensene som beskrevet under neste punkt gjelde. 4.2. Hvis det ikke er mulig å belaste forbrukeren helt eller delvis uansett grunn eller hvis betalingen fra forbrukeren ikke finner sted innenfor betalingsperioden som er fastsatt av NewMotion, er forbrukeren i mislighold i henhold til gjeldende lov og uten ytterligere varsel vil kunden være skyldig i en (kontraktsmessig) andel på 1 % rente per hele måned eller en del av denne. NewMotion kan også pålegge forbrukeren å betale de administrative kostnadene pålydende ikke mindre enn 15 EUR eks. mva., eller etter NewMotions skjønn, pålegge forbrukeren å betale de lovlig tillatte utenomrettslige innkrevingskostnadene, til tross for eventuelle andre krav for kompensasjon NewMotion kan ha rett til i henhold til § 6:96 i nederlandsk sivilrett.

5.Forbrukernes angrerett

5.1. Artiklene 5, 6, 7 og 8 gjelder kun for fjernkontrakter for Produkter og/eller tjenester inngått mellom NewMotion og en kunde som også er en forbruker. 5.2. Angreretten til en forbruker er gratis, det betyr at NewMotion ikke belaste forbrukeren noen administrative kostnader eller andre kostnader i forbindelse med angreretten.

6.Angrerett vedrørende Produkter

6.1. Hvis forbrukeren har foretatt et kjøp har forbrukeren muligheten til å si opp Kontrakten uten å oppgi grunn under angrefristen som starter dagen etter at Produktet er godkjent av eller på vegne av forbrukeren. 6.2. Under angrefristen forventes det at forbrukeren håndter Produktet, produktdelene, den medfølgende dokumentasjonen og emballasjen med forsiktighet. Forbrukeren vil kun pakke opp eller bruke Produktet i den utstrekning det er nødvendig for å avgjøre om det er ønskelig å beholde Produktet. 6.3. Forbrukeren har krav på å teste Produktet under angrefristen. Ved kjøp av et ladepunkt kan forbrukeren gjennomføre en test for å sjekke at ladepunktet lader det elektriske kjøretøyet. Et ladepunkt trenger ikke å være installert for at det skal testes. Angreretten opphører hvis bruken av Produktet omfatter mer enn Produkttesting. Hvis ladepunktet har blitt brukt i vanlig bruk og ikke kun blitt testet og ladepunktet har blitt installert, opphører angreretten. 6.4. Angreretten opphører også hvis forbrukeren skader Produktet. 6.5. En forbruker som ønsker å benytte seg av angreretten må kontakte NewMotion via e-post til klantenservice@thenewmotion.com før angrefristen utløper. Kunden må returnere Produktet til NewMotion via adressen som er oppgitt av NewMotion for dette formålet, med alt tilbehøret som følger med, i originalemballasjen og (eventuelt) med signert standardskjema innen 14 dager. 6.6. Kunden er ansvarlig for returkostnadene. 6.7. Så snart NewMotion mottar det returnerte Produktet eller så snart kunden kan bevise at Produktet er returnert vil NewMotion refundere beløpet som er betalt av kunden innen 14 kalenderdager. NewMotion har rett til å belaste kunden hvis Produktets verdi er redusert grunnet skade forårsaket av kunden. 6.8. Angreretten er ikke gyldig dersom Produktet har blitt tilpasset etter kundens spesifikasjoner.

7.Angrerett for abonnementer

7.1. En forbruker kan avslutte et abonnement innen angrefristen utløper fra dagen etter abonnementinngåelse, skriftlig og uten noen forpliktelser via e-post til klantenservice@thenewmotion.com.

8.Angrerett for andre tjenester

8.1. Ved inngåelse av en fjernkontrakt for levering av andre tjenester har forbrukeren muligheten til å avslutte kontrakten uten å oppgi grunn innen angrefristen utløper. Angrefristen starter når NewMotion har informert forbrukeren via e-post at bestillingen er godkjent for behandling. 8.2. En forbruker som ønsker å benytte seg av angreretten for andre tjenester må kontakte NewMotion via e-post til installaties@thenewmotion.com før angrefristen utløper. 8.3. Hvis forbrukeren allerede har brukt tjenesten er den forpliktet til å betale for en forholdsmessig del. 8.4. NewMotion vil refundere beløpet som er betalt av kunden innen 14 kalenderdager etter at kunden har benyttet seg av angreretten under forutsetning at betalingen fra kunden er mottatt. 8.5. Angreretten for andre tjenester opphører dersom kontrakten om å levere tjenes- tene allerede er oppfylt av NewMotion og (a) at leveringen av disse tjenestene startet med et uttrykkelig forhåndssamtykke fra forbrukeren og (b) at forbrukeren har erklært å frafalle sin rett til oppsigelse så snart NewMotion har levert disse tjenestene.

9.Klageprosedyre

9.1. I en klageprosedyre der det ikke er mulig å oppnå gjensidig enighet skal klagen rettes til Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl) som vil megle gratis. 9.2. Hvis det deretter allikevel ikke er mulig å finne en løsning må kunden henvende klagen til De Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). Avgjørelsen er bindende og både NewMotion og kunden må rette seg etter denne avgjørelsen. Kostnader som er forbundet med å sende inn klagen til denne klagenemnda må betales av kunden. Det er også mulig å sende inn klager via den euro peiske ODR-plattformen (http://ec.europa.eu/odr). 9.3. Disse generelle vilkårene og betingelsene for forbrukere er underlagt nederlandsk lov. Eventuelle tvister knyttet til dem og/eller som følge av dem må utelukkende sendes til kompetent domstol i Amsterdam. Generelle vilkår og betingelser for abonnementer 1. Omfang 1.1. Ved kjøp eller videresalg av et ladepunkt er kunden pålagt å opprette eller få kjøperen til å opprette et abonnement der disse vilkårene og betingelsene gjelder. De generelle vilkårene og betingelsene for The New Motion B.V. er også gjeldende for vilkårene og betingelsene for abonnementer. De generelle vilkårene og betingelsene for The New Motion B.V. kan du finne på nettstedet: www.newmotion.com . 1.2. Hovedbegrepene som brukes i disse generelle vilkårene for abonnementer, men som ikke er definert i disse skal ha den betydningen som er tilskrevet dem i de generelle vilkårene for The New Motion B.V. med mindre konteksten krever noe annet.

2.Abonnementer

2.1. Abonnementet blir aktivert via portalen eller akseptert av kunden på en annen måte. Et abonnement blir opprettet for en måned og starter på den datoen kund- en aktiverer eller aksepterer abonnementet på en annen måte. Abonnementet blir deretter stilltiende fornyet på ubestemt tid. 2.2. Oppsigelsesvarsel for et abonnement kan gis av kunden på månedlig basis og må gis via portalen med de innstillingene som er ment for dette formålet eller må sendes skriftlig via post til The New Motion B.V. Postbus 3966, 1001 AT Amsterdam eller via e-post til klantenservice@thenewmotion.com der kunden angir navn, adresse, postnummer, bosted eller forretningssted og ønsket dato for oppsigelse. Med forbehold om at forbrukeren benytter seg av angreretten som nevnt i artikkel 20 i disse vilkårene og betingelsene, vil forbrukeren ikke motta refusjon for tidligere abonnementsbetalinger. 2.3. De gjeldende gebyrene for de ulike abonnementene kan du finne på nettstedet. Kundens strømleverandør fakturerer kunden direkte for strømforbruket fra utført lading ved et privat ladepunkt. Kundens blir fakturert for bruk av et offentlig ladepunkt i henhold til satsene som er fastsatt av den aktuelle offentlige leverandøren. Disse kostnadene er derfor ikke inkludert i abonnementsprisen. 2.4. Kunden garanterer at all informasjon som oppgis til NewMotion er korrekt, fullstendig og nøyaktig. Det betyr for eksempel at kunden, ved inngåelse av et abonnement, oppgir personlige opplysninger som navn, bankkontonummer, mva-nummer, fakturaadresse, kredittkortopplysninger og e-postadresse som vil være gjeldende, fullstendig og korrekt til enhver tid. Kunden må umiddelbart opplyse om eventuelle endringer i disse opplysningen til NewMotion via portalen. NewMotion kan anta at opplysningene er korrekte inntil det opplyses om endringer. 2.5. NewMotion sender enten fakturaer for abonnementer (inkludert gebyrer for bruk av offentlige ladepunkter) og produkter til kunden via e-post eller publiserer dem på portalen og varsler kunden om dem via e-post. Fakturaer for andre tjenester sendes til kunden kun via e-post med mindre annet er skriftlig avtalt. 2.6. Vedrørende abonnementer (inkludert gebyrer for bruk av offentlige ladepunkter) belastes det fakturerte beløpet direkte kundens bankkonto månedlig og er underlagt gjeldende SEPA-tidsrammer med mindre annet er avtalt eller hvis NewMotion ønsker å fakturere på en annen måte. Kunden må sørge for at det fakturerte beløpet er tilgjengelig for belastning. 2.7. NewMotion har rett til å si opp abonnementet med umiddelbar virkning: a. Hvis en direkte belastning ikke kan utføres flere ganger etter hverandre eller hvis kunden unnlater å betale, eller b. Dersom kunden er insolvent, konkurs (inkludert omorganisering), under av- vikling eller gjenstand for likvidasjon, frivillig eller ufrivillig, eller en konkursforvalter er oppnevnt og kundens midler er reservert kundens kreditorer, eller c. Hvis kunden eller sluttbrukeren forårsaker skade på ladepunktet og/eller ladetjenesten, eller d. I andre tilfeller, inkludert men ikke begrenset til, der det forekommer misbruk og/eller mistanke om bedrageri.

Generelle vilkår og betingelser for forbrukere

1.Omfang

1.1. I den grad loven tillater det, gjelder de generelle vilkårene og betingelsene for The New Motion B.V. også for de generelle vilkårene og betingelsene for forbrukere. De generelle vilkårene og betingelsene for The New Motion B.V. har blitt overlevert til forbrukeren og de generelle vilkårene og betingelsene for forbrukere gjelder for fjernsalg eller tjenester via telefon og internett. 1.2. Hovedbegrepene som brukes i disse generelle vilkårene for forbrukere, men som ikke er definert i disse skal ha den betydningen som er tilskrevet dem i de generelle vilkårene for The New Motion B.V. med mindre konteksten krever noe annet.

2.Definisjoner

2.1. Forbruker: kunden, som er en fysisk person, og som ikke innehar en profesjonell rolle eller administrerer en bedrift. 2.2. Forbrukerkjøp: kjøpet mellom NewMotion og en forbruker av ett eller flere produkter, som en flyttbar eiendel. 2.3. Fjernkontrakt: i forbindelse med et system for fjernsalg av produkter eller fjernbestilling av tjenester organisert av NewMotion, brukes kontrakten, som tar i bruk en eller flere fjernkommunikasjonsteknikker inkludert men ikke begrenset til telefoni og internett, utelukkende inntil kontraktsforholdet avsluttes. 2.4. Fjernkontrakt for levering av tjenester: fjernkontrakt for levering av tjenester mellom NewMotion og en forbruker.

3.Manglende overholdelse

3.1. En forbruker (før retur av produktet til NewMotion) kan rapportere eventuelle defekter vedrørende et produkt eller leveringsmetode til NewMotion senest to (2) måned- er etter levering via klantenservice@newmotion.com for tap og dermed benytte seg av klageretten og returnere produktet.

4.Priser og fakturering av produkter og tjenester

4.1. En forbruker kan få refundert en direkte betaling uten å oppgi grunn i inntil 56 dager fra mottatt levering. En forbruker har 14 kalenderdager etter reverseringsdato for å betale NewMotion det skyldige beløpet, utelater forbrukeren å betale vil de påfølgende konsekvensene som beskrevet under neste punkt gjelde. 4.2. Hvis det ikke er mulig å belaste forbrukeren helt eller delvis uansett grunn eller hvis betalingen fra forbrukeren ikke finner sted innenfor betalingsperioden som er fastsatt av NewMotion, er forbrukeren i mislighold i henhold til gjeldende lov og uten ytterligere varsel vil kunden være skyldig i en (kontraktsmessig) andel på 1 % rente per hele måned eller en del av denne. NewMotion kan også pålegge for- brukeren å betale de administrative kostnadene pålydende ikke mindre enn 15 EUR eks. mva., eller etter NewMotions skjønn, pålegge forbrukeren å betale de lovlig tillatte utenomrettslige innkrevingskostnadene, til tross for eventuelle andre krav for kompensasjon NewMotion kan ha rett til i henhold til § 6:96 i nederlandsk sivilrett.

5.Forbrukernes angrerett

5.1. Artiklene 5, 6, 7 og 8 gjelder kun for fjernkontrakter for produkter og/eller tjenester inngått mellom NewMotion og en kunde som også er en forbruker. 5.2. Angreretten til en forbruker er gratis, det betyr at NewMotion ikke belaste forbrukeren noen administrative kostnader eller andre kostnader i forbindelse med angreretten.

6.Angrerett vedrørende produkter

6.1. Hvis forbrukeren har foretatt et kjøp har forbrukeren muligheten til å si opp kontrakten uten å oppgi grunn under angrefristen som starter dagen etter at produktet er godkjent av eller på vegne av forbrukeren. 6.2. Under angrefristen forventes det at forbrukeren håndter produktet, produktdelene, den medfølgende dokumentasjonen og emballasjen med forsiktighet. Forbrukeren vil kun pakke opp eller bruke produktet i den utstrekning det er nødvendig for å avgjøre om det er ønskelig å beholde produktet. 6.3. Forbrukeren har krav på å teste produktet under angrefristen. Ved kjøp av et ladepunkt kan forbrukeren gjennomføre en test for å sjekke at ladepunktet lader det elektriske kjøretøyet. Et ladepunkt trenger ikke å være installert for at det skal testes. 6.4. Angreretten opphører hvis bruken av produktet omfatter mer enn produkttesting. Hvis ladepunktet har blitt brukt i vanlig bruk og ikke kun blitt testet og ladepunktet har blitt installert, opphører angreretten. 6.5. Angreretten opphører også hvis forbrukeren skader produktet. 6.6. En forbruker som ønsker å benytte seg av angreretten må kontakte NewMotion via e-post til klantenservice@thenewmotion.com før angrefristen utløper. Kunden må returnere produktet til NewMotion via adressen som er oppgitt av NewMotion for dette formålet, med alt tilbehøret som følger med, i originalemballasjen og (eventuelt) med signert standardskjema innen 14 dager. 6.7. Kunden er ansvarlig for returkostnadene. 6.8. Så snart NewMotion mottar det returnerte produktet eller så snart kunden kan bevise at produktet er returnert vil NewMotion refundere beløpet som er betalt av kunden innen 14 kalenderdager. NewMotion har rett til å belaste kunden hvis produktets verdi er redusert grunnet skade forårsaket av kunden. 6.9. Angreretten er ikke gyldig dersom produktet har blitt tilpasset etter kundens spesi- fikasjoner.

7.Angrerett for abonnementer

7.1. En forbruker kan avslutte et abonnement innen angrefristen utløper fra dagen etter abonnementinngåelse, skriftlig og uten noen forpliktelser via e-post til klantenser- vice@thenewmotion.com.

8.Angrerett for andre tjenester

8.1. Ved inngåelse av en fjernkontrakt for levering av andre tjenester har forbrukeren muligheten til å avslutte kontrakten uten å oppgi grunn innen angrefristen utløper. Angrefristen starter når NewMotion har informert forbrukeren via e-post at bestillingen er godkjent for behandling. 8.2. En forbruker som ønsker å benytte seg av angreretten for andre tjenester må kontakte NewMotion via e-post til installaties@thenewmotion.com før angrefristen utløper. 8.3. Hvis forbrukeren allerede har brukt tjenesten er den forpliktet til å betale for en forholdsmessig del. 8.4. NewMotion vil refundere beløpet som er betalt av kunden innen 14 kalenderdager etter at kunden har benyttet seg av angreretten under forutsetning at betalingen fra kunden er mottatt. 8.5. Angreretten for andre tjenester opphører dersom kontrakten om å levere tjenes tene allerede er oppfylt av NewMotion og (a) at leveringen av disse tjenestene startet med et uttrykkelig forhåndssamtykke fra forbrukeren og (b) at forbrukeren har erklært å frafalle sin rett til oppsigelse så snart NewMotion har levert disse tjenestene.

9.Klageprosedyre

9.1. I en klageprosedyre der det ikke er mulig å oppnå gjensidig enighet skal klagen rettes til Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl) som vil megle gratis. 9.2. Hvis det deretter allikevel ikke er mulig å finne en løsning må kunden henvende klagen til De Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). Avgjørelsen er bindende og både NewMotion og kunden må rette seg etter denne avgjørelsen. Kostnader som er forbundet med å sende inn klagen til denne klagenemnda må betales av kunden. Det er også mulig å sende inn klager via den europeiske ODR-plattformen (http://ec.europa.eu/odr). 9.3. Disse generelle vilkårene og betingelsene for forbrukere er underlagt nederlandsk lov. Eventuelle tvister knyttet til dem og/eller som følge av dem må utelukkende sendes til kompetent domstol i Amsterdam.

Generelle vilkår og betingelser for installasjon av et ladepunkt

1.Omfang

1.1. På anmodning fra kunden kan NewMotion sørge for installasjon av et ladepunkt. De generelle vilkårene og betingelsene for The New Motion B.V. gjelder også for de generelle vilkårene og betingelsene for installasjonen av ladepunktet. De generelle vilkårene og betingelsene for The New Motion B.V. kan du finne på nettstedet: www.newmotion.com. 1.2. Hovedbegrepene som brukes i disse generelle vilkårene for installasjonen av ladepunktet, men som ikke er definert i disse skal ha den betydningen som er tilskrevet dem i de generelle vilkårene for The New Motion B.V. med mindre konteksten krever noe annet.

2.Installasjon av ladepunkt

2.1. Et ladepunkt kan bare installeres på et sted som oppfyller de relevante kravene, og det må være mulig å koble til en elektrisk installasjon som oppfyller de relevante kravene i samsvar med installasjonsinstruksjonene og gjeldende lover og forskrifter. 2.2. Installasjonsdatoen for ladepunktet avhenger av de tekniske bestemmelsene og omstendighetene vedrørende kundens premisser og eventuelle endringer eller justeringer som må foretas i forbindelse med de tekniske bestemmelsene og omstendighetene eller betingelsene for levering av installasjon av ladepunktene. Installasjonsdatoen kan også bli påvirket av for eksempel værforhold eller unnlatelse av å innhente nødvendig tillatelse fra kompetente myndighetene eller fra bygningseieren hvis det er behov for gravearbeid. Kunden er ansvarlig for å innhente nødvendig tillatelse(r) og inngå samarbeid med huseieren og/eller enhver annen tredjepart som krever tillatelse og/eller samarbeid som er nødvendig for å kunne installere ladepunktene på en betimelig, korrekt og fullstendig måte. 2.3. Installasjonen og den nøkkelferdige leveringen av et ladepunkt utføres av tredjeparter som er hentet inn av NewMotion, med mindre annet er avtalt. 2.4. NewMotion skal ta kontakt med kunden eller sørge for at en tredjepart kontakter kunden innen rimelig tid etter kontraktinngåelse for å bli enige om en installasjonsdato. 2.5. Kunden skal garantere at all informasjon som gis er korrekt og nøyaktig. NewMotion baserer sitt pristilbud på informasjon som kunden oppgir. Hvis denne informasjonen viser seg å være feilaktig ved installasjonen vil alle tilleggskostnadene belastes kunden. Installasjonskostnader skal ikke krediteres etter at kunden har godkjent pristilbud, med mindre partene er enige om noe annet. 2.6. Ytterligere kostnader vedrørende installasjonsarbeidet blir avtalt med kunden på stedet av installasjjonsteknikeren. Kunden signerer for godkjenning, eller kostnadene ved ytterligere installasjonsarbeid blir sent til NewMotion av den sertifiserte installatøren. NewMotion vil deretter be kunden om godkjenning av disse ekstra arbeidskostnadene og videre utføres dette installasjonsarbeidet. 2.7. Kunden er ansvarlig for all skade i forbindelse med informasjonen som er oppgitt av kunden, inkludert informasjon fra kunden om bruk av de ulike hovedbryterne/ jordfeilbryterne (RCD) i målerskapet. 2.8. Hvis den direkte utførelsen av installasjonsarbeidet er forhindret grunnet en situasjon som NewMotion ikke er ansvarlige for og som ikke ligger under NewMotions kontroll vil NewMotion ha rett til å belaste kunden separat med de påførte kostnadene. 2.9. Installasjonsavtaler kan avlyses av kunden gratis senest tre virkedager (dvs. dager mellom og inkludert mandag til fredag, unntatt offentlige helligdager og helger) før installasjonsdatoen. Hvis kunden avlyser en installasjonsavtale mindre enn tre virkedager før installasjonsdatoen eller hvis kunden ikke møter installasjonsteknikeren til avtalt tid belastes kunden med et fast straffegebyr som skal betales til NewMotion. 2.10. NewMotion er ikke ansvarlig for eventuelle skader som oppstår som følge av at kunden forsøker å installere (eller få installert av en tredjepart) eller reparere et ødelagt offentlig eller privat ladepunkt. 2.11. NewMotion er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av eller i forbindelse med midlertidig frakobling av strømnettet når et ladepunkt blir installert. Kunden vil, for egen regning og risiko, ta eller tilrettelegge for alle nødvendige forholdsregler slik at installasjonen blir så trygg og smidig som mulig. Kunden skal gi erstatning til NewMotion og tredjeparter som er hentet inn av NewMotion i forbindelse med alle skader som oppstår som følge av utilstrekkelige forholdsregler. 2.12. Den eventuelle erstatningen skal betales så snart installasjonen er fullført. Kunden, eller den personen som representerer kunden må kunne garantere at de er autoriserte til å handle på vegne av kunden og må være tilstede ved levering. Sammen med kunden går installasjonsteknikeren gjennom en sjekkliste for ferdigstillelse. Kunden må rapportere alle feil som den finner, eller som det med rimelighet er mulig å finne, til installasjonsteknikeren under ferdigstillelsen. Installasjonsteknikeren vil angi feilene på sjekklisten for ferdigstillelse og utbedre disse innen rimelig tid i samråd med kunden. 2.13. Ferdigstillelsen aksepteres av kunden så snart sjekklisten for ferdigstillelse er gjennomgått og kunden har signert den. Aksept av ferdigstillelsen betyr at kunden har godtatt installasjonen, avhengig av eventuelle feil som er angitt på sjekklisten for ferdigstillelse. Leveransen er til enhver tid akseptert når kunden tar i bruk ladepunk- tet. 2.14. Mindre feil som ikke forhindrer at ladepunktet kan brukes, og som kan rettes opp av installasjonsteknikeren innen rimelig tid, gir ikke kunden grunn til å motsette seg aksept av ferdigstillelsen. 2.15. Feil som ikke blir rapportert ved ferdigstillelsen aksepteres av kunden gjennom aksept av ferdigstillelsen. 2.16. Dersom ladepunktet tas i bruk før aksept av ferdigstillelsen har blitt gitt, skal det faktum at kunden bruker ladepunktet anses som aksept. 2.17. Hvis kunden ikke aksepterer ferdigstillelsen må NewMotion informeres skriftlig om årsaken til dette innen 48 timer til klantenservice@thenewmotion.com. NewMotion eller installasjonsteknikeren vil deretter kontakte kunden innen rimelig tid for å arrangere en ny ferdigstillelse. Den nye ferdigstillelsen vil skje i samsvar med de fastsatte bestemmelsene for ferdigstillelse i denne artikkelen. 2.18. Kunden er fullstendig ansvarlig og skal erstatte NewMotion for skader i forbindelse med installasjonen i den grad disse er forårsaket av en tredjepart som er innhentet av eller på vegne av kunden. Hvis kunden ber NewMotion om å undersøke en feil og/eller blir bedt om å utføre reparasjoner er de tilknyttede kostnadene (inkludert installasjoner innen rimelighet, materialer, reparasjoner og kjøretillegg) kundens ansvar. 2.19. NewMotion kan kun holdes ansvarlig for installasjonsarbeid som er utført av installasjonsteknikere som er engasjert av NewMotion. Hvis endringer eller utvidelser blir utført av en tredjepart, uansett om dette er på et senere tidspunkt, vil ansvaret for hele installasjonen av ladepunktet frafalle. 2.20. NewMotion forbeholder seg retten til å eksternt overvåke, vedlikeholde og, om nødvendig, sørge for ny programvare til ladepunktene som de har installert fra deres Back-Office-system. 2.21. NewMotion forbeholder seg retten til å overvåke, vedlikeholde og, om nødvendig, sørge for ny programvare til ladepunktene som de har fjerninstallert fra deres Back Office-system.

Generelle vilkår og betingelser for abonnementer

1.Omfang

1.1. Ved kjøp eller videresalg av et ladepunkt er kunden pålagt å opprette eller få kjøperen til å opprette et abonnement der disse vilkårene og betingelsene gjelder. De generelle vilkårene og betingelsene for The New Motion B.V. er også gjeldende for vilkårene og betingelsene for abonnementer. De generelle vilkårene og betingelsene for The New Motion B.V. kan du finne på nettstedet: www.newmotion.com. 1.2. Hovedbegrepene som brukes i disse generelle vilkårene for abonnementer, men som ikke er definert i disse skal ha den betydningen som er tilskrevet dem i de ge- nerelle vilkårene for The New Motion B.V. med mindre konteksten krever noe annet.

2.Abonnementer

2.1. Abonnementet blir aktivert via portalen eller akseptert av kunden på en annen måte. Et abonnement blir opprettet for en måned og starter på den datoen kund- en aktiverer eller aksepterer abonnementet på en annen måte. Abonnementet blir deretter stilltiende fornyet på ubestemt tid. 2.2. Oppsigelsesvarsel for et abonnement kan gis av kunden på månedlig basis og må gis via portalen med de innstillingene som er ment for dette formålet eller må sendes skriftlig via post til The New Motion B.V. Postbus 3966, 1001 AT Amsterdam eller via e-post til klantenservice@thenewmotion.com der kunden angir navn, adresse, postnummer, bosted eller forretningssted og ønsket dato for oppsigelse. Med forbehold om at forbrukeren benytter seg av angreretten som nevnt i disse vilkårene og betingelsene, vil forbrukeren ikke motta refusjon for tidligere abonnementsbetalinger. 2.3. De gjeldende gebyrene for de ulike abonnementene kan du finne på nettstedet. Kundens strømleverandør fakturerer kunden direkte for strømforbruket fra utført lading ved et privat ladepunkt. Kundens blir fakturert for bruk av et offentlig ladepunkt i henhold til satsene som er fastsatt av den aktuelle offentlige leverandøren. Disse kostnadene er derfor ikke inkludert i abonnementsprisen. 2.4. Kunden garanterer at all informasjon som oppgis til NewMotion er korrekt, fullstendig og nøyaktig. Det betyr for eksempel at kunden, ved inngåelse av et abonnement, oppgir personlige opplysninger som navn, bankkontonummer, mva-nummer, fakturaadresse, kredittkortopplysninger og e-postadresse som vil være gjeldende, fullstendig og korrekt til enhver tid. Kunden må umiddelbart opplyse om eventuelle endringer i disse opplysningen til NewMotion via portalen. NewMotion kan anta at opplysningene er korrekte inntil det opplyses om endringer. 2.5. NewMotion sender enten fakturaer for abonnementer (inkludert gebyrer for bruk av offentlige ladepunkter) og produkter til kunden via e-post eller publiserer dem på portalen og varsler kunden om dem via e-post. Fakturaer for andre tjenester sendes til kunden kun via e-post med mindre annet er skriftlig avtalt. 2.6. Vedrørende abonnementer (inkludert gebyrer for bruk av offentlige ladepunkter) belastes det fakturerte beløpet direkte kundens bankkonto månedlig og er under- lagt gjeldende SEPA-tidsrammer med mindre annet er avtalt eller hvis NewMotion ønsker å fakturere på en annen måte. Kunden må sørge for at det fakturerte beløpet er tilgjengelig for belastning. 2.7. NewMotion har rett til å si opp abonnementet med umiddelbar virkning: a. Hvis en direkte belastning ikke kan utføres flere ganger etter hverandre eller hvis kunden unnlater å betale, eller b. Dersom kunden er insolvent, konkurs (inkludert omorganisering), under av- vikling eller gjenstand for likvidasjon, frivillig eller ufrivillig, eller en konkursforvalter er oppnevnt og kundens midler er reservert kundens kreditorer, eller c. Hvis kunden eller sluttbrukeren forårsaker skade på ladepunktet og/eller ladetjenesten, eller d. I andre tilfeller, inkludert men ikke begrenset til, der det forekommer misbruk og/eller mistanke om bedrageri.

Vilkår og betingelser Dynamic Power Solutions

1.Omfang

1.1. De generelle vilkårene og betingelsene for The New Motion B.V. er også gjeldende for vilkårene og betingelsene for Dynamic Power Solutions. De generelle vilkårene og betingelsene for The New Motion B.V. kan du finne på nettstedet: www.newmotion.com. 1.2. Hovedbegrepene som brukes i disse generelle vilkårene for Dynamic Power Solutions, men som ikke er definert i disse skal ha den betydningen som er tilskrevet dem i de generelle vilkårene for The New Motion B.V. med mindre konteksten krever noe annet.

2.Definisjon

2.1. Dynamic Power Management er et verktøy som brukes for å lade et elek- trisk kjøretøy og tar hensyn til energikapasiteten hos kunden når det elektriske kjøretøyet lades og andre elektriske enheter er i bruk. 2.2. Dynamic Power Sharing er et verktøy som gjør at den forhåndsetablerte elek- triske kapasiteten hos kunden distribueres effektivt (tar hensyn til type elektrisk kjøretøy, ladehastighet og ladestatus) mellom de tilkoblede elektriske kjøretøyene under lading. 2.3. Dynamic Power Solutions er med andre ord Dynamic Power Sharing og/eller Dynamic Power Management sammen.

3.Dynamic Power Solutions

3.1. NewMotion gir råd om den sannsynlige tilgjengelige kapasiteten hos kunden basert på NewMotions praktiske erfaring. NewMotion kan ikke garanterer at dette også er den faktiske tilgjengelige kapasiteten hos kunden for lading av elektriske kjøretøy. Kunden er til enhver tid ansvarlig for å avgjøre hvor stor den faktiske tilgjengelige kapasiteten for lading av elektriske kjøretøy er, fordi kapasiteten hos kunden kan endres over tid, for eksempel hvis kunden bruker flere elektriske apparater samtidig. 3.2. Dynamic Power Solutions kan bare installeres på et sted som oppfyller de relevante kravene, og det må være mulig å koble til en elektrisk installasjon som oppfyller de relevante kravene i samsvar med installasjonsinstruksjonene og gjeldende lover og forskrifter. Det er kundens ansvar å sørge for at stedet oppfyller alle de relevante kravene. Hvis et sted ikke oppfyller de relevante kravene er det ikke mulig å garantere at installasjonen fungerer som den skal og det kan føre til at tilkoblingen blir overbelastet. NewMotion kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle kostnader eller mulige skader. 3.3. Ved kjøp av Dynamic Power Solution kreves det at kunden oppretter et Abonnement.

4.Ekstrakostnader

4.1. Hvis det er nødvendig å tilkalle en elektriker av andre grunner enn installering av Dynamic Power Solutions skal kjøretillegg og kostnadene for utført arbeid faktureres i tillegg til standardkostnadene for Dynamic Power Solutions.

5.Avslutning av Dynamic Power Solution

5.1. Hvis kunden bestemmer seg for å avslutte Dynamic Power Solution erkjenner kunden at det elektriske kjøretøyet vil lades opp saktere. 5.2. Etter at Dynamic Power Management er avsluttet erkjenner kunden at tilkoblingen kan bli overbelastet ved bruk av ulike elektriske apparater og opplading av det elektriske kjøretøyet samtidig. Kunden aksepterer risikoen at det kan oppstå behov for å erstatte hovedsikringen eller hovedstrømbryteren. 5.3. NewMotion er på ingen måte ansvarlig for eventuelle skader eller kostnader som oppstår når kunden avslutter Dynamic Power Solutions.

Last ned her