• Partner Portal
 • myNewMotion
 • Laadpas
 • InternationalNetherlandsGermanyUnited KingdomFranceBelgium (NL)Belgium (FR)SpainItalyNorwayDenmarkSwitzerland (DE)Switzerland (FR)Switzerland (IT)SwedenAustria
  • Zakelijk laden
  • Thuis opladen
  • Onderweg laden
 • Klantenservice
 • Klantenservice
 • Partner Portal
 • myNewMotion
 • Laadpas

Algemene Voorwaarden voor Verkoop van The New Motion B.V.

Mei 2019

1.Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten aangeboden en geleverd door The New Motion B.V., handelend onder de naam NewMotion, aan de Klant. Voor bepaalde soorten Producten en/of Diensten gelden (aanvullende) specifieke voorwaarden. 1.2. Deze Algemene Voorwaarden hebben geen betrekking op producten en/of diensten die niet door NewMotion, maar door een derde partij, zoals bijvoorbeeld een wederverkoper, worden aangeboden en geleverd, in welk geval de (koop) overeenkomst met laatstgenoemde en niet met NewMotion wordt aangegaan. 1.3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant worden hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.Identiteit

The New Motion B.V. Rigakade 20 1013 BC Amsterdam Postbus 3966 1001 AT Amsterdam KvK-nummer: 32158064 Btw-identificatienummer: NL821197782B01

3.Definities

3.1. Abonnement: het door NewMotion via de Portal of op andere wijze aan de Klant aangeboden abonnement behorende bij een Laadpaal of Laadpas. 3.2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, met inbegrip van eventuele bijlagen. 3.3. Consument: de Klant, zijnde een natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 3.4. Diensten: de door NewMotion op enig moment via de Website, NewMotions Apps, of op andere wijze aangeboden Laaddiensten, Abonnementen en Overige Diensten. 3.5. Eindgebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Producten en/of Diensten van NewMotion. 3.6. Elektrisch Voertuig: een wegvoertuig met meer dan twee wielen dat volledig of deels wordt aangedreven door een elektromotor, welk voertuig al dan niet gebruik maakt van elektriciteit die wordt opgeslagen in een batterij, oplaadbaar door gebruik van een Laadpaal. 3.7. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met NewMotion een rechtsverhouding aangaat. Een Klant is tevens Eindgebruiker indien hij zelf gebruik maakt van de Producten en/of Diensten. 3.8. Klantenservice: de klantenservice van NewMotion die door Klanten en Eindgebruikers kan worden benaderd in geval van vragen en/of klachten. 3.9. Laaddiensten: alle door NewMotion aan de Klant aangeboden diensten in verband met het gebruik van een Laadpaal, Laadpas, waaronder begrepen het gebruik door de Klant van de Website, Portal en de NewMotion Apps. 3.10. Laadpas: een drager van het door NewMotion verstrekte unieke identificatienummer welke toegang biedt tot gebruik van één of meerdere Laadpalen, zoals een laadpas of sleutelhanger. 3.11. Laadpaal: voorziening(en) waar een Elektrisch Voertuig kan worden opgeladen door middel van een Laadpas waarbij de stroom kan worden aan - en uitgeschakeld door de Eindgebruiker. 3.12. Netwerk: NewMotion Netwerk en het Partner Netwerk gezamenlijk. 3.13. NewMotion: de aanbieder van de Diensten en Producten, zijnde The New Motion B.V., handelend onder de naam NewMotion, alsmede de aan haar gelieerde groepsmaatschappijen in zin van artikel 2:24 lid a t/m c BW. 3.14. NewMotion Apps: de Public EV Charge App en de Group Charge App gezamenlijk, en iedere andere app die op enig moment wordt toegevoegd aan de dienstverlening van NewMotion. 3.15. NewMotion Netwerk: het samenstel van alle Laadpalen in beheer van NewMotion. 3.16. Offerte: de door NewMotion uitgebrachte offerte met betrekking tot één of meer Product(en) en/of Dienst(en). 3.17. Ongeoorloofd Gebruik: hieronder wordt begrepen o.a. het gebruik van Laadpalen op onoordeelkundige of onjuiste wijze (inclusief het gebruik van laadkabels zonder CEkeurmerk of anderszins kwalitatief ondermaatse, ongeschikte, ondeugdelijke, of defecte laadkabels en/of laadstekkers, alsmede het gebruik van laadkabels die te makkelijk los te koppelen zijn tijdens vergrendeling); de situatie dat de Klant en/of Eindgebruiker zelf (tracht) een installatie uit te (laten) voeren of een storing van een Laadpaal te (doen) verhelpen; het omzeilen of verwijderen van technische beveiligingen of gebruiksbeperkingen van de Producten en/of Diensten; het gebruik van laadkabels die niet geschikt zijn voor het laadvermogen van het desbetreffende Elektrische Voertuig; het opladen (of pogingen daartoe) van daartoe ongeschikte of defecte voertuigen of andere zaken; het gebruik van een Product of andere zaak anders dan vermeld in de (Veiligheids) instructies van NewMotion, de (Veiligheids)instructies van exploitanten van de Laadpalen en de Partnernetwerken of de toepasselijke wettelijke (veiligheids- en andere) voorschriften; alsmede ieder schadetoebrengend handelen of nalaten van de Klant of de Eindgebruiker, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het kopiëren, wijzigen, samenvoegen, aanvullen, reverse-engineeren, reverse assembleren, decompileren, demonteren van of op ongeoorloofde wijze (zich) toegang verschaffen tot de Laaddiensten, of deze op zodanige wijze gebruiken dat de prestaties van de Laaddiensten en/of andere door NewMotion gebruikte systemen verslechteren, worden verstoord of op ongeautoriseerde wijze toegankelijk worden of zijn. 3.18. Overeenkomst: de overeenkomst tussen NewMotion en de Klant met betrekking tot Producten of Diensten van NewMotion, waarvan de Algemene Voorwaarden een onlosmakelijk deel uitmaken. 3.19. Overige Diensten: alle op enig moment door NewMotion verrichte Diensten anders dan de Laaddiensten, waaronder begrepen de installatie van een Laadpaal en het beschikbaar maken van programmatuur. 3.20. Partner Netwerk: het samenstel van alle Laadpalen, waarvan met de Laadpas gebruik gemaakt kan worden, die zijn gelegen buiten het NewMotion Netwerk. 3.21. Portal: de website my.newmotion.com of een andere website die op enig moment wordt toegevoegd door NewMotion waarop de Klant met behulp van zijn inloggegevens kan inloggen om bijvoorbeeld zijn gebruiksgegevens te beheren en zijn verbruik te zien, toegankelijk via de NewMotion Apps of de Website. 3.22. Private Laadpaal: een Laadpaal die door NewMotion op grond van de Overeenkomst aan de Klant is geleverd, geïnstalleerd, wordt gehost, onderhouden en/of beheerd, welke Laadpaal niet opengesteld is als Publieke Laadpaal en waarvan gebruik gemaakt kan worden middels een Laadpas. 3.23. Product: het door NewMotion aan de Klant geleverde of te leveren fysieke product, waaronder begrepen een (Private en Publieke) Laadpaal. 3.24. Publieke Laadpaal: een Laadpaal in het Netwerk die opengesteld is voor gebruik door eenieder met gebruik van een door NewMotion geaccepteerde Laadpas. 3.25. Veiligheidsinstructies: de instructies en gebruiksvoorschriften geldend met betrekking tot het gebruik of de installatie van een Laadpaal, het gebruik of het aansluiten van het Elektrische Voertuig, het gebruik van een laadkabel, alles zoals gepubliceerd door NewMotion of door andere laadexploitanten en leveranciers. 3.26. Website: de openbare website www.newmotion.com, alsmede de Portal, alsmede enige andere website die door NewMotion op enig moment wordt gebruikt voor Producten en/of Diensten in Nederland.

4.Informatie

4.1. De Klant garandeert dat alle informatie die de Klant verstrekt aan NewMotion juist, volledig en accuraat is. Dit betekent bijvoorbeeld dat de Klant bij het activeren van een Laadpas en het aangaan van een Abonnement zijn persoonsgegevens verstrekt, zoals naam, bankrekeningnummer, BTW-nummer, credit card gegevens, factuuradres en e-mailadres, die actueel, volledig en correct zijn. De Klant is verplicht eventuele wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk via de Portal aan NewMotion te melden. Tot het moment van wijziging mag NewMotion uitgaan van de juistheid van de gegevens. 4.2. Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door NewMotion mogelijk te maken, zal Klant steeds tijdig aan NewMotion alle in redelijkheid door NewMotion benodigde, al dan niet door NewMotion verlangde, gegevens en/of inlichtingen verschaffen. 4.3. NewMotion is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering in de Overeenkomst indien die het gevolg zijn van schendingen van de verplichtingen uit artikelen 4.1 en 4.2 door de Klant. 4.4. Correspondentie, waaronder facturen en eventuele betalingsherinneringen worden door NewMotion alleen per e-mail verstuurd, in de Portal geplaatst of op een andere wijze door NewMotion verstrekt, tenzij met de Klant uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 4.5. Een e-mail die verstuurd is naar het e-mailadres van de Klant wordt geacht ontvangen te zijn.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

5.Totstandkoming

5.1. Een Overeenkomst komt tot stand op de in de Offerte aangegeven wijze, doch uiterlijk op het moment dat Klant een Product of Dienst in ontvangst neemt dan wel met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen. 5.2. Aanbiedingen en Offertes van NewMotion zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door NewMotion worden herroepen vóór het totstandkomen van de Overeenkomst. 5.3. Mondelinge toezeggingen of afspraken door haar medewerkers binden NewMotion niet. NewMotion is ook niet gebonden aan Offertes die een kennelijke fout bevatten, zoals een onjuiste prijs of een andere onjuiste beschrijving. 5.4. Een Overeenkomst tot verlening van Diensten of verkoop van Producten kan ook op een andere wijze tot stand komen dan bepaald in dit artikel, waaronder begrepen verkoop of dienstverlening op afstand via telefoon of internet. 5.5. NewMotion kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien dit onderzoek daar aanleiding toe geeft, dan is NewMotion gerechtigd de Overeenkomst niet aan te gaan of te beëindigen of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5.6. NewMotion heeft het recht een Overeenkomst niet aan te gaan of te beëindigen, in onder andere, doch niet beperkt tot, de volgende gevallen: a. NewMotion verkrijgt geen machtiging voor de betaling; b. In geval van niet-nakoming van enige betalingsverplichting; c. Een verzending aan het betreffende afleveradres is niet mogelijk; d. andere omstandigheden die annulering van de Overeenkomst rechtvaardigen, waaronder, maar niet uitsluitend, het misbruik van kortingen en/of vermoeden van fraude.

LEVERING

6.Levering

6.1. Producten worden Ex Works geleverd, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. Verzending, vervoer, export en import van Producten geschiedt steeds voor rekening en risico van Klant. NewMotion is slechts gehouden een (transport) verzekering af te sluiten indien en voorzover NewMotion zich daar schriftelijk toe heeft verbonden. De Producten zijn in ieder geval voor risico van Klant, zodra Klant wordt geïnformeerd dat de Producten gereed zijn voor afhaling. 6.2. De leveringsdata, leveringstermijnen en leveringstijden opgegeven of bevestigd door NewMotion gelden slechts bij benadering en gelden nimmer als fatale termijn. NewMotion is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door een levering die binnen een redelijke termijn voor of na de opgegeven leveringsdatum plaatsvindt. In alle gevallen waarin een uitdrukkelijke termijn is overeengekomen, kan eerst sprake zijn van verzuim aan de zijde van NewMotion, indien NewMotion schriftelijk door Klant in gebreke is gesteld waarbij haar voldoende gelegenheid wordt geboden alsnog te presteren. 6.3. De Klant zal alle medewerking verlenen aan NewMotion welke redelijkerwijze van haar verwacht kan worden bij/ten behoeve van het leveren van de Producten en/of Diensten. Indien voor of na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat de levering van de Dienst of Product niet of niet geheel mogelijk is, dan is NewMotion gerechtigd om aanvullende voorwaarden te stellen waaraan de Klant dient te voldoen voordat NewMotion gehouden is om de Dienst of Product te leveren. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan dan kan de Klant geen aanspraak maken op levering van de Dienst of Product, in welk geval NewMotion niet gehouden is enige schade te vergoeden. 6.4. De Klant dient NewMotion schriftelijk te informeren indien er geen levering heeft plaatsgevonden en dient NewMotion een termijn van dertig (30) dagen te verlenen om alsnog te leveren. 6.5. Indien NewMotion niet levert binnen een uitdrukkelijke termijn, zal de Klant als enig en uitsluitend rechtsmiddel de Overeenkomst kunnen ontbinden voor het gedeelte dat ziet op de niet-geleverde Dienst of Product. Vorderingen tot schadevergoeding wegens niet-nakoming van verplichtingen door NewMotion of door vertraging zijn uitgesloten. 6.6. Indien de Klant de bestelde Producten niet in ontvangst neemt, kan NewMotion de Producten op kosten van de Klant in consignatie leveren. 6.7. Indien de productie van NewMotion door een of andere oorzaak beperkt is, heeft NewMotion het recht om de beschikbare productie en Producten geheel naar eigen goeddunken onder zijn Klanten te verdelen, en dit kan ertoe leiden dat aan Klant minder Producten worden geleverd dan overeengekomen. 6.8. Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste overheidsvergunningen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uitvoer-, invoer licenties of -vrijstellingen die van toepassing zijn op de levering van de Producten en Diensten.

7.Eigendomsvoorbehoud

7.1. Alle geleverde of te leveren Producten blijven het eigendom van NewMotion totdat alle vorderingen die NewMotion op Klant heeft (inclusief eventuele (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald. 7.2. De Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de Producten, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de Producten, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden of te bezwaren met zekerheidsrechten. 7.3. Klant zal de Producten bij levering verzekeren bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij. NewMotion behoudt zich het recht voor om, indien nodig, vooraf goedkeuring te verlenen aan de verzekeringsmaatschappij en Klant zal in de polisvoorwaarden nota nemen van het belang van NewMotion in de Producten. Klant cedeert hierbij bij voorbaat alle aanspraken terzake van uitkering(en) van verzekeringspenningen, bij gebreke van welke mededeling NewMotion gerechtigd is deze zelf te doen. 7.4. Klant zal, totdat de eigendom aan Klant is overgedragen, ervoor zorgen dat de Producten identificeerbaar zijn door de Producten per bestelling gescheiden van producten van derden op te slaan of de Producten als eigendom van NewMotion te markeren. 7.5. NewMotion is gerechtigd de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de Klant aanwezig zijn, terug te nemen indien de Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De Klant zal NewMotion te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn Producten ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van NewMotion.

8.Non-conformiteit

8.1. De Klant, niet zijnde de Consument, is verplicht om een geleverd Product bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat een geleverd Product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan NewMotion) deze gebreken onmiddellijk, in ieder geval niet later dan 48 uur na ontvangst, te melden via klantenservice@newmotion.com op straffe van verval van de aanspraak op non-conformiteit en bijbehorende rechten. 8.2. Terugzending van het Product dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend, en aan het terzake door NewMotion aan de Klant opgegeven adres. 8.3. Ingebruikneming of -geving, beschadiging en/of doorverkoop van het Product resulteert in het verval van de aanspraak op non-conformiteit en bijbehorende rechten. 8.4. Indien de klacht van de Klant door NewMotion gegrond wordt bevonden, zal NewMotion naar haar keuze, met uitsluiting van enig recht van Klant, of de geleverde zaken kosteloos vervangen, of kosteloos repareren of Klant (een gedeelte van) de betaalde aankoopsom terugbetalen. 8.5. NewMotion is niet aansprakelijk op grond van non-conformiteit in elk geval indien in de redelijke opinie van NewMotion: a. de Klant jegens NewMotion in gebreke is, b de Klant het Product zelf heeft geïnstalleerd, gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten installeren, repareren en/of bewerken, c. het Product aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig is behandeld of in strijd met de aanwijzingen van NewMotion en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking is behandeld, of d. de ondeugdelijkheid van het Product geheel of gedeeltelijk het gevolg is van (nieuwe) voorschriften die de overheid heeft gesteld ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 8.6. Het voorgaande geldt uitsluitend voor Producten die door de Klant rechtstreeks bij NewMotion (en derhalve niet bij derden, zoals wederverkopers) zijn aangekocht.

PRODUCTEN EN DIENSTEN

9.Laadpaal, Laadpas, Portal en NewMotion Apps

9.1. De Klant is verplicht direct bij installatie de Laadpaal en de Laadpas te registreren en activeren in de Portal. 9.2. De Klant dient op zorgvuldige wijze en als een goed huisvader met de Laadpa(a) l(en) en de Laaddiensten om te gaan, deze conform de Veiligheidsinstructies of andere instructies gegeven door NewMotion te gebruiken en zich te onthouden van enig Ongeoorloofd Gebruik daarvan. 9.3. De Klant en/of Eindgebruiker dient ervoor zorg te dragen dat door hem gebruikte randapparatuur (waaronder begrepen mobiele telefoons en computers) en verbindingen voldoende beveiligd zijn bij het gebruik van Laadpa(a)l(en) en Laaddiensten, bijvoorbeeld tegen virussen en tegen onbevoegd gebruik door derden. 9.4. Indien Laaddiensten functioneren met behulp van noodzakelijke (al dan niet publieke) communicatie-infrastructuur, netwerken, software, waaronder maar niet beperkt tot (mobiele) internetverbindingen, garandeert NewMotion niet dat deze zonder onderbrekingen of storingen functioneert en is NewMotion niet aansprakelijk voor schade als gevolg van defecten en/of storingen in de communicatie-infrastructuur. 9.5. NewMotion probeert ervoor te zorgen dat de Laaddiensten goed werken. NewMotion is nooit aansprakelijk voor een storing of onderbreking. Het kan zijn dat een (korte) onderbreking in de dienstverlening nodig zal zijn voor werkzaamheden zoals onderhoud. NewMotion streeft ernaar, binnen redelijke grenzen, storingen en onderbrekingen te vermijden of anders binnen redelijke tijd met een oplossing te komen. 9.6. NewMotion staat niet in voor de juistheid, volledigheid en accuraatheid van de door NewMotion getoonde en ter beschikking gestelde informatie via haar Laaddiensten. 9.7. NewMotion is gerechtigd om geregistreerde Laadpalen te verwijderen uit de backoffice van NewMotion, (geactiveerde) Laadpassen niet te activeren, toegang tot de Laaddiensten per direct te beëindigen en/of onmiddellijk te blokkeren: a. als de automatische incasso meermalen niet succesvol uitgevoerd kan worden of in geval van niet-nakoming van enige betalingsverplichting, of b. in het geval van faillissement, surséance van betaling, schuldsanering of ondercuratelestelling van de Klant; of c. indien de Klant of de Eindgebruiker schade heeft veroorzaakt aan een Laadpaal en/of Laaddienst; of d. in andere omstandigheden, waaronder, maar niet uitsluitend, misbruik en/of vermoeden van fraude.

9.8 Indien de Klant bij gebruik van een Laadpaal en/of Laaddiensten schade, gebreken of onregelmatigheden aan die Laadpaal en/of Laaddiensten ontdekt, dient hij dit zo spoedig mogelijk aan NewMotion te melden via klantenservice@newmotion.com.

10.Laadpas

10.1. Een Klant kan op diverse manieren een Laadpas verkrijgen, voor welke verstrekking NewMotion een vergoeding in rekening mag brengen ter hoogte van de op dat moment geldende tarieven te betalen door de Klant via de op dat moment geldende betaalwijze. Het moment waarop aanspraak wordt gemaakt op de verstrekking van een (nieuwe) Laadpas is bepalend voor de hoogte van de tarieven en de betaalwijze, niettegenstaande het moment waarop een Klant een rechtsverhouding met NewMotion is aangegaan. 10.2. De Klant dient met de identificatiecode een account aan te maken op de Portal en de Laadpas te activeren ten einde: a. de Laadpas te gebruiken voor Privé Laadpalen; b. de Laadpas te gebruiken om toegang te krijgen tot Publieke Laadpalen; c. het gebruik van de Laadpas in te zien; d. restitutie-instellingen voor Laadpalen in te zien, zoals bijv. instellingen voor gastgebruik of instellingen voor terugbetaling door de werkgever van een Eindgebruiker, leasemaatschappij of zakelijke bankrekening; e. Klantgegevens en/of door Klant aangeleverde gegevens te kunnen uploaden en/of downloaden. Niettegenstaande het recht om een pseudoniem (“alias” of “bijnaam”) te gebruiken bij het aanmaken van een account met de identificatiecode, stemt de Klant ermee in correcte informatie te verstrekken wanneer de Klant zich registreert of informatie wijzigt conform artikel 4.1 en 4.2. 10.3. Om de Laadpas te activeren, dient de Klant zijn/haar rekeninggegevens in te voeren en aan de betreffende pas te koppelen, waarbij Klant toestemming geeft aan NewMotion om de in rekening gebrachte kosten door automatische incasso van de rekening af te schrijven. Klanten in de Eurozone dienen hun International Bank Account Number (IBAN) in te voeren en Klanten buiten de Eurozone hun credit card gegevens. 10.4. De identificatiecode is een klantherkenningsmiddel. De Klant moet zich houden aan de volgende veiligheidsregels. De Klant moet zijn identificatiecode altijd veilig bewaren. Verder dient de Klant ervoor te zorgen dat de Laadpas nooit door een ander wordt gebruikt en bij verlies of diefstal conform artikel 10.5 te handelen. 10.5. In geval van beschadiging, verlies of diefstal van de Laadpas dient de Klant NewMotion zo snel mogelijk op de hoogte te stellen via telefoonnummer 088 – 0109 500 (vast tarief) of via klantenservice@newmotion.com. NewMotion zal de Laadpas vervolgens blokkeren. Tot het moment van blokkering is de Klant volledig aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit verlies, onbevoegd gebruik, diefstal of misbruik van de Laadpas. Alle transacties die met de Laadpas zijn gedaan voordat de Laadpas is geblokkeerd komen voor rekening van de Klant. NewMotion brengt vervangingskosten in rekening ter hoogte van het dan geldende tarief.

11.NewMotion Netwerk en Partner Netwerk

11.1. NewMotion geeft geen garantie met betrekking tot de omvang van het NewMotion Netwerk en/of Partner Netwerk of het deugdelijk functioneren, de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van Laadpalen in het Partner Netwerk en/of Publieke Laadpalen. 11.2. Voor Laadpalen in het Partner Netwerk geldt dat op het gebruik daarvan de voorwaarden van de exploitant van de betreffende Laadpaal van toepassing zijn. De Klant is verplicht om zich van die voorwaarden op de hoogte te stellen en zich daaraan te houden. Doet de Klant dit niet, of niet op deugdelijke wijze, dan is de Klant in gebreke in de nakoming van zijn verplichtingen jegens NewMotion uit hoofde van de Overeenkomst. 11.3. NewMotion is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging en zonder enige verplichting jegens de Klant één of meerdere Laadpalen te verwijderen uit het NewMotion Netwerk en/of geen toegang meer te verschaffen tot een Laadpaal uit het Partner Netwerk. 11.4. Indien de Klant een Private Laadpaal open wenst te stellen voor alle andere Klanten en Eindgebruikers, en NewMotion daarmee akkoord gaat, zal de betreffende Laadpaal door NewMotion als Publieke Laadpaal in het NewMotion Netwerk worden opgenomen. De Laadpaal is vanaf dat moment als een Publieke Laadpaal aan te merken. De Klant zal de eventuele specifieke gebruiks-, voorzorgs-, en veiligheidsmaatregelen voor de betreffende Laadpaal op duidelijk zichtbare wijze kenbaar maken bij de Laadpaal.

12.Garantie Laadpalen

12.1. Voor een door NewMotion geleverde Laadpaal geldt een garantie van 2 jaar. De garantie vangt aan vanaf de datum van de factuur van de aankoop van de Laadpaal. In deze periode zal NewMotion zich naar beste vermogen voor inspannen eventuele materiaal- en fabricagefouten binnen redelijke termijn kosteloos te (laten) herstellen, dan wel naar keuze van NewMotion, zorg te dragen voor een vervangende Laadpaal. Herstel of vervanging vindt uitsluitend plaats indien het gebrek of storing zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, in ieder geval voor zover wettelijk toegestaan niet later dan 14 dagen, na ontdekking daarvan telefonisch of per e-mail bij de NewMotion Helpdesk is gemeld, waarbij de Klant zo veel mogelijk details van het gebrek of de storing dient te verstrekken. Niet tijdige meldingen zorgen voor verval van aanspraak op kosteloze herstel of vervanging. De garantie is niet van toepassing in het geval het defect het gevolg is van Ongeoorloofd Gebruik of het gevolg is van onjuiste installatie en/of onjuiste montage door of namens de Klant. De garantie geldt eveneens niet voor de installatie, verwijdering of onderhoud van de Laadpaal. De garantie is niet overdraagbaar. 12.2. Het voorgaande geldt uitsluitend voor Laadpalen die door de Klant rechtstreeks bij NewMotion (en derhalve niet bij derden, zoals wederverkopers) zijn aangekocht. 12.3. In het geval dat NewMotion een defect Product herstelt of vervangt blijft de garantieperiode van het oorspronkelijke Product van toepassing, met een minimale duur van 6 maanden. 12.4. De garantie is niet van toepassing op enige Laaddiensten.

13.Abonnementen

13.1. Bij de koop of wederverkoop van een Laadpaal, is de Klant verplicht een Abonnement af te (laten) sluiten waarop de Algemene Abonnementsvoorwaarden van toepassing zijn. De Algemene Abonnementsvoorwaarden worden tijdig ter hand gesteld en zijn gepubliceerd op de Website. 13.2. NewMotion is gerechtigd om het Abonnement per direct te beëindigen: a. als de automatische incasso meermalen niet succesvol uitgevoerd kan worden of in geval van niet-nakoming van enige betalingsverplichting; of b. in het geval van faillissement, surséance van betaling, schuldsanering of ondercuratelestelling van de Klant; of c. indien de Klant of de Eindgebruiker schade heeft veroorzaakt aan een Laadpaal.

14.NewMotion Apps

14.1. De Public EV Charge App geeft weer welke Publieke Laadpalen beschikbaar zijn op de locatie waar de gebruiker van de Public EV Charge App zich bevindt. Ook kunnen met behulp van de Public EV Charge App andere Laadpalen worden gevonden, waarbij de toepasselijke tarieven worden vermeld. Deze informatie kan (gedeeltelijk) afkomstig zijn van derden. NewMotion is niet voor de eventuele onvolledigheid of onjuistheid van de informatie in de Public EV Charge App aansprakelijk en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 14.2. De Group Charge App geeft onder andere weer welke Laadpalen beschikbaar zijn op de bedrijfslocatie waar de gebruiker van deze app zich bevindt. NewMotion is niet voor de eventuele onvolledigheid of onjuistheid van de informatie in de Group Charge App aansprakelijk en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

15.Overige bepalingen

15.1. Installatie van een Laadpaal: Op verzoek van de Klant kan NewMotion de installatie van een Laadpaal verzorgen, waarop de Installatievoorwaarden van toepassing zijn. Deze installatievoorwaarden worden tijdig ter hand gesteld en zijn gepubliceerd op de Website. NewMotion is niet aansprakelijk voor de schade volgend uit informatie of advies verstrekt inzake installatie van de Producten en/of Diensten. NewMotion is geen gecertificeerd of erkend installateur of een opleidingsbedrijf of instituut voor installateurs. Het opvolgen van of handelen naar een installatieadvies is voor eigen rekening en risico van de Klant. 15.2. NewMotion behoudt zich het recht voor om een Product en/of Dienst (tijdelijk) te staken of te wijzigen, hetgeen ook de locatie waar de Dienst wordt uitgevoerd omvat, vanwege onder andere doch niet beperkt tot bedrijfseconomische redenen, om te voldoen aan (nieuwe) wettelijke regels, om te voldoen aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek of op grond van kwaliteits- en/of kwantiteitsoverwegingen, zonder dat hierdoor enige aanspraak op (schade) vergoeding ontstaat voor de Klant of Eindgebruiker. Dit betekent dat NewMotion onder andere ook gerechtigd is de functionaliteit van de Laaddienst aan te passen waardoor de werking van het Product en/of Dienst wijzigt. 15.3. NewMotion zal haar best doen een Product en/of Dienst te wijzigen met zo min mogelijk gevolgen voor de Dienst en de door Klant afgenomen Dienst of Product. Wanneer een Dienst stopt, zal NewMotion de Klant hiervan op de hoogte stellen conform de correspondentie mogelijkheden opgenomen in artikel 4.4.

16.NewMotion Klantenservice

16.1. De Klantenservice van NewMotion is bereikbaar per e-mail via klantenservice@ newmotion.com en/of via telefoonnummer 088 – 0109500 (vast tarief). 16.2. NewMotion spant zich in om al haar Klanten en Eindgebruikers zo goed mogelijk te helpen maar kan niet garanderen dat de Klantenservice altijd bereikbaar is, noch dat de Klantenservice steeds in staat zal zijn om een klacht naar tevredenheid op te lossen.

PRIJZEN, TARIEVEN, FACTURERING EN BETALING

17.Kosten en facturering Producten en Diensten

17.1. De Klant dient de krachtens de Overeenkomst aan NewMotion verschuldigde bedragen te voldoen. Deze bedragen zijn gespecificeerd ofwel op de Offerte, ofwel op de factuur, ofwel volgens de daarvoor door NewMotion op andere wijze kenbaar gemaakt of te maken prijzen, tarieven en voorwaarden. 17.2. NewMotion factureert op de wijze zoals aangegeven in de Overeenkomst, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen met de Klant. De Klant dient het volledige gefactureerde bedrag over te maken binnen de betalingstermijn. Wanneer er geen termijn staat vermeld, dan geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. 17.3. Indien een automatische incasso om welke reden dan ook niet, of niet volledig, kan plaatsvinden, respectievelijk indien de betaling door de Klant niet plaatsvindt binnen de door NewMotion gestelde betalingstermijn, is de Klant van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is een (contractuele) rente verschuldigd van 1% per maand of een deel daarvan, welk deel als hele maand wordt gerekend. Voor zover wettelijk toegestaan, is NewMotion gerechtigd om administratiekosten ten bedrage van minimaal EUR 15 ex BTW per aanmaning in rekening te brengen of naar keuze van NewMotion de wettelijk toegestane buitengerechtelijke incassokosten aan de Klant in rekening te brengen, onverlet alle overige aanspraken van NewMotion op schadevergoeding uit hoofde van artikel 6:96 BW. 17.4. Alle bedragen en tarieven zijn exclusief (omzet)belasting(en), toeslagen en andere heffingen. NewMotion is gerechtigd om (tussentijdse) verhoging van belastingen, toeslagen en andere van overheidswege opgelegde heffingen te allen tijde direct door te berekenen aan de Klant, inclusief voor lopende offertes. 17.5. Tenzij partijen expliciet anders afspreken, komen en blijven alle kosten verbonden aan de uitvoering van de Overeenkomst, inclusief de kosten als gevolg van verzoeken of instructies van NewMotion, voor rekening van de Klant. 17.6. Klachten over facturen dienen voor het einde van de betalingstermijn per e-mail aan NewMotion gemeld te worden via klantenservice@newmotion.com. Indien een Klant meer dan driemaal per kalenderjaar ten onrechte klaagt over een factuur is NewMotion gerechtigd om administratiekosten van minimaal EUR 40 ex BTW aan deze Klant in rekening te brengen en/of de Overeenkomst op te zeggen. 17.7. NewMotion zal het door de Klant betaalde bedrag, wanneer de klacht gegrond blijkt te zijn, zo spoedig mogelijk na het instellen van de klacht terugbetalen, onder verrekening van de vergoeding voor gebruik van Producten of Diensten. 17.8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van NewMotion op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 17.9. De Klant doet afstand van zijn bevoegdheid tot opschorting (waaronder ook wordt verstaan het uitoefenen van enig retentierecht). De Klant is niet gerechtigd om betalingen in te houden of te verlagen of om bestaande en/of toekomstige vorderingen te verrekenen met enige openstaande bedragen die zijn verschuldigd aan NewMotion. 17.10. Indien wettelijk toegestaan, heeft een Eindgebruiker het recht om een automatische incasso zonder opgave van redenen te laten storneren, hetgeen geen afbreuk doet aan de betalingsverplichting.

18.Kosten Laaddiensten Publieke Laadpalen / Netwerk

18.1. Voor het laden bij Publieke Laadpalen worden de kosten zoals vermeld in de NewMotion Apps of in de Portal of op de Website in rekening gebracht. Deze kosten bestaan uit ten minste de volgende componenten: a. de eventuele kosten voor het Abonnement; b. het tarief dat gerekend wordt voor de laadsessie (dit tarief kan gerekend worden of per kWh, of voor de duur van de laadsessie of het is een vaste laadsessievergoeding, dit verschilt per Publieke Laadpaal), dit betreft doorgaans de vergoeding aan de Laadpaal eigenaar; c. een transactiekostenvergoeding voor de administratieve afhandeling per laadsessie voor het gebruik van de Laadpas. 18.2. Wanneer het tarief niet op de Laadpaal vermeld staat, draagt de Eindgebruiker de verantwoordelijkheid om voor het starten van een laadsessie het tarief van de laadsessie te controleren in de NewMotion Apps, Portal of op de Website. 18.3. Voor de toegang tot en/of het laden bij Publieke Laadpalen gelden de door de betreffende aanbieder gehanteerde voorwaarden en tarieven en de door NewMotion vastgestelde transactiekosten voor de laadsessie. Een Klant kan ervoor kiezen om ofwel (voor eigen rekening en risico) akkoord te gaan met deze voorwaarden en de Laadpas ook voor deze Laadpalen te activeren, ofwel de Laadpas voor deze Laadpalen inactief te laten. 18.4. Voor de vaststelling van de op enig moment verschuldigde bedragen (inclusief eventuele kosten in verband met laadsessies in het Partnernetwerk) levert de administratie van NewMotion bij uitsluiting bewijs op betreffende het elektriciteitsverbruik alsmede van de door de Klant gedane betalingen, behoudens eventueel door de Klant geleverd tegenbewijs. De Klant dient binnen één maand na factuurdatum dit tegenbewijs te leveren, op straffe van verval van zijn vordering.

19.Vergoeding en voorwaarden opengestelde Private Laadpalen

19.1. Alleen een Klant die een rechtspersoon is of handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf én die de rechtmatige eigenaar is van de locatie, is gerechtigd een tarief in te stellen en te ontvangen voor het gebruik van zijn Private Laadpaal die opengesteld is voor derden. De rechtmatige eigenaar van de locatie is ofwel de persoon of entiteit die eigenaar is van de locatie die is aangesloten op het elektriciteitsnet en het contract voor de netaansluiting in eigen naam en voor eigen rekening heeft afgesloten, ofwel de persoon of entiteit die het gebruiksrecht heeft, bijvoorbeeld door middel van huur, van de locatie die is aangesloten op het elektriciteitsnet. NewMotion is niet gehouden tot betaling van vergoeding van het tarief als niet voldaan is aan dit artikel 19.1. NewMotion is gerechtigd deze dienst, de tariefcomponenten en de samenstelling daarvan eenzijdig te wijzigen. 19.2. De Klant is verplicht NewMotion op de hoogte te brengen van het ingestelde tarief. NewMotion is gerechtigd dit tarief te verhogen en te publiceren in de Apps, waarbij het verschil voor rekening komt van NewMotion. 19.3. De Klant die zijn Private Laadpaal openstelt voor publiek, is verplicht het tarief, en wanneer dat het geval is in overeenstemming met artikel 19.2, het tarief door NewMotion ingesteld, duidelijk zichtbaar en kenbaar op de Laadpaal weer te geven op de door NewMotion aangegeven wijze. 19.4. Wanneer Klant als werkgever aan zijn werknemers een Laadpaal ter beschikking stelt dan staat de Klant ervoor in dat de werknemer tijdig het juiste tarief voor elektriciteitsgebruik in de Portal opneemt. Indien de werknemer de Private Laadpaal openstelt voor derden, dan staat de Klant ervoor in dat de werknemer de verplichtingen van dit artikel 19 nakomt. NewMotion is niet gehouden tot enige vergoeding aan de werknemer en niet aansprakelijk jegens de Klant in geval van niet nakoming van dit artikel 19.4. 19.5. De Klant ontvangt van NewMotion een vergoeding (gelijk aan het door de Klant ingestelde tarief) voor het laden bij zijn Private Laadpaal opengesteld voor publiek voor laadsessies uitgevoerd met een laadpas anders de geactiveerde Laadpas/laadpas van de Klant. NewMotion houdt zich het recht voor om geen vergoeding te betalen wanneer de laadsessie onbetaald blijft aan NewMotion. Indien gebruik gemaakt wordt van de Private Laadpaal met een laadpas van een andere serviceprovider ( roaming ) en het door de Klant ingestelde tarief hoger is dan het wederzijdse tarief dat NewMotion met de desbetreffende serviceprovider is overeengekomen, behoudt NewMotion zich het recht voor om alleen het lagere bedrag aan de Klant te betalen en/of het door de Klant vastgestelde tarief dienovereenkomstig te verlagen. 19.6. Een laadsessie dient bij een Private Laadpaal eenmaal per maand afgesloten te worden. Wanneer een laadsessie bij een Private Laadpaal minder is dan 0,2 kWh of meer is dan 350 kWh zal NewMotion deze laadsessie niet vergoeden.

AANSPRAKELIJKHEID

20.Aansprakelijkheid NewMotion

20.1. De aansprakelijkheid van NewMotion voor indirecte schade (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade van derden, aantasting of verlies van data, zaken, materialen of software van derden) is in alle gevallen uitdrukkelijk uitgesloten. 20.2. In afwijking van het vorige lid is NewMotion gehouden tot schadevergoeding voor schade geleden door Eindgebruikers zijnde een Consument indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkig Product in de zin van Europese wetgeving inzake productaansprakelijkheid en a. sprake is van dood of letselschade van de Eindgebruiker; ofwel b. indien de Eindgebruiker een Consument is, en sprake is van schade, door het Product toegebracht aan een andere zaak die eigendom is van de Consument, welke zaak gewoonlijk voor gebruik of verbruik in de privésfeer is bestemd en door de Consument ook hoofdzakelijk in de privésfeer is gebruikt of verbruikt, in welk geval geldt dat NewMotion niet aansprakelijk gehouden kan worden voor schade minder dan ¤ 500 (vijfhonderd EURO) of het op enig moment bij wet bepaalde drempelbedrag. 20.3. Behoudens het bepaalde in het vorige lid is in geval NewMotion gehouden is tot vergoeding van directe schade deze vergoeding te allen tijde beperkt tot een bedrag van ¤ 5.000 (vijfduizend EURO) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt aangemerkt als één gebeurtenis. 20.4. NewMotion is nimmer aansprakelijk voor schade die, of die mede, is veroorzaakt door Ongeoorloofd Gebruik door of namens de Klant of de Eindgebruiker of voor schade die mede is veroorzaakt omdat de Klant niet voldoet aan de geldende Veiligheidsinstructies, aan enig ander voorschrift voor de betreffende Laadpaal of het betreffende Elektrisch Voertuig of aan andere relevante voorschriften. Wanneer Klant met NewMotion een Overeenkomst aangaat en Klant de Producten en/of Diensten op welke wijze dan ook beschikbaar maakt voor derden, inclusief Eindgebruikers, vrijwaart de Klant NewMotion op eerste verzoek daartoe van enige aansprakelijkheid voor schade, aanspraken en vorderingen voortvloeiend uit de relatie tussen Klant en een derde partij, inclusief een Eindgebruiker. NewMotion is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit enig handelen of nalaten van de Klant in strijd met (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden. De Klant is jegens NewMotion aansprakelijk voor schade als gevolg van handelen en/of nalaten in strijd met wettelijke en/of contractuele bepalingen, inclusief deze Algemene Voorwaarden. Alle eventuele aanspraken door de Klant tot vergoeding van schade dienen uiterlijk binnen 10 werkdagen na de dag waarop de Klant de schade of tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs kon constateren, via e-mail aan klantenservice@ newmotion.com te worden gemeld, zulks op straffe van verval van deze aanspraken. 20.8. Voorzover wettelijk mogelijk, is NewMotion niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden toegebrachte schade aan de Klant of aan derden. De aansprakelijkheidsbeperking in dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die NewMotion ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie NewMotion aansprakelijk is. 20.9. De in dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van NewMotion. NewMotion is echter niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel en door NewMotion ingeschakelde derden.

21.Overmacht

21.1. NewMotion is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting in geval van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan overmacht bij, vertraging bij of wanprestatie van leveranciers en/of andere door NewMotion ingeschakelde derden, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van fabrikanten alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, en storingen van hulp- of transportmiddelen, dan wel iedere andere omstandigheid die de prestatie of uitvoering van de overeenkomst verhinderd. 21.2. In het geval van een overmachtsituatie is NewMotion gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen met een termijn van maximaal 6 maanden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hierdoor enige aanspraak op (schade)vergoeding ontstaat voor de Klant of Eindgebruiker. 21.3. Indien een overmachtsituatie langer dan 30 dagen duurt heeft NewMotion het recht om de overeenkomst te ontbinden, hetgeen reeds op grond van de overeenkomst is gepresteerd wordt in dat geval naar verhouding afgerekend zonder dat partijen over een weer elkaar iets uit welke hoofde dan ook verschuldigd zijn.

22.Aansprakelijkheid van de Klant

22.1. De Klant staat ervoor in dat alle verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden rechtsgeldig en bindend van toepassing zijn voor de Eindgebruiker, zijnde een klant van Klant en/of een derden aan wie de Klant toestemming heeft verleend of feitelijk in staat heeft gesteld tot het gebruiken van de Producten en/of Diensten. 22.2. De Klant garandeert en staat ervoor in dat zowel hijzelf als de Eindgebruiker, zoals omschreven in artikel 22.1, geen Ongeoorloofd Gebruik maakt van de Producten en/of Diensten. De Klant vrijwaart NewMotion voor alle schade, inclusief alle gemaakte redelijke kosten, die NewMotion als gevolg van dat handelen en/of nalaten lijdt of mocht lijden en eventuele schadevorderingen van derden en/of Eindgebruikers die verband houden met situaties waarin de Klant aansprakelijk is zoals omschreven in dit artikel. 22.3. De Klant verplicht zich de Overeenkomst uit te voeren met inachtneming van de belangen van NewMotion. De Klant zal NewMotion op geen enkele wijze hinderen bij de levering van haar Diensten. Zo is het de Klant niet toegestaan handelingen te verrichten, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de Producten en/of Diensten van NewMotion, e.e.a. naar het oordeel van NewMotion. 22.4. De Klant staat er jegens NewMotion voor in dat de Laadpas alsmede de codering, gegevens en andere data die zijn opgeslagen op de Laadpas, op generlei wijze zal worden gekopieerd of nagemaakt. Hieronder wordt begrepen het geheel of gedeeltelijk overzetten van de codering, gegevens en data op andere gegevensdragers, zoals bijvoorbeeld telefoons of digitale sleutelhangers. De Klant is volledig aansprakelijk voor, en vrijwaart NewMotion tegen, alle schade in verband met de installatie voorzover deze geschiedt door of namens een door de Klant ingeschakelde derde. Indien NewMotion in een dergelijk geval door de Klant wordt verzocht om nadien een storingsonderzoek te verrichten en/of herstelwerkzaamheden te plegen dan komen de hieraan verbonden kosten (waaronder begrepen de redelijke installatie-, materiaal-, reparatie- en voorrijkosten) voor rekening van de Klant.

OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

23.Opschorting

23.1. Voorzover wettelijk toegestaan, is NewMotion te allen tijde gerechtigd haar verplichting ten aanzien van het Product en/of Diensten op te schorten danwel te onderbreken, indien de Klant haar verplichtingen niet nakomt. Eventuele hervatting van de nakoming door NewMotion zal pas plaatsvinden nadat Klant haar verplichtingen in het geheel is nagekomen, inclusief voldoening van door NewMotion gemaakte extra kosten. 23.2. Opschorting of stopzetting van de dienstverlening en/of het onbruikbaar maken van een Product ontslaat de Klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan NewMotion. 23.3. In het geval NewMotion gebruik maakt van haar opschortingsrecht, ontstaat er geen recht op schadevergoeding of restitutie voor Klant. 23.4. Voorzover wettelijk mogelijk en tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, is enig recht tot opschorting en/of verrekening en/of enig retentierecht door de Klant uitgesloten.

24.Overdracht aan Derden

24.1. Het is de Klant niet toegestaan om zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NewMotion. Deze bepaling heeft zowel verbintenisrechtelijke werking als goederenrechtelijke werking. 24.2. NewMotion is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. De Klant verleent hierbij bij voorbaat zijn toestemming aan een dergelijke overdracht.

25.Intellectuele Eigendom

25.1. Klant stemt ermee in dat alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van het auteursrecht, merkrechten, databankrechten en octrooirechten) zoals vervat in de Producten en/of Diensten eigendom blijven van NewMotion en/of haar licentiegevers. In het kader van de levering van de Producten en/of Diensten mag NewMotion producten, materialen en methodieken die door de Klant verstrekte gegevens of daarvan afgeleide informatie bevatten, gebruiken of ontwikkelen, welke vervolgens gaan behoren tot de eigendomsrechten van NewMotion. De Klant dient zich te onthouden van het schenden van de intellectuele eigendoms- en overige rechten van NewMotion. 25.2. Het is Klant niet toegestaan om enige aanduiding met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten (zoals logo’s en auteursrechtvoorbehouden) op of in verband met de door NewMotion geleverde Producten en/of Diensten of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, New Motion Apps, Website of materialen te verwijderen of te wijzigen. 25.3. De Klant zal niet zelf en zal derden niet toestaan of helpen om: a. de door of namens NewMotion ter beschikking gestelde broncode en/ of programmatuur en/of software, het ontwerp van het Product of de samenstelling van enig (onderdeel van een) Product of de Documentatie, op enige wijze na te maken of proberen na te maken, te wijzigen, te verveelvoudigen, te onderwerpen aan reverse engineering, te deassembleren en/of te decompileren, tenzij dit wettelijk is toegestaan, of b. een kopie, een aanpassing, een vertaling en/of een soortgelijk en/of afgeleid werk te maken als hetgeen is geïntegreerd in enig Product of Documentatie voor welk doel dan ook, tenzij NewMotion hier voorafgaande schriftelijke toestemming voor heeft gegeven, of c. Het Product in (onder)delen te verdelen bestemd om ter beschikking te stellen of over te dragen aan derde(n).

26.Privacy

26.1. Bij het aanbieden van Producten en Diensten verwerkt NewMotion bepaalde gegevens van de Klant en/of de Eindgebruiker, waaronder persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt NewMotion zich aan de geldende regelgeving, waaronder de AVG. De manier waarop NewMotion omgaat met persoonsgegevens van de Klant en/of de Eindgebruiker is beschreven in de Privacy Policy, te vinden op de Website. 26.2. Bij het gebruikmaken van de Producten en/of Diensten van NewMotion houdt de Klant zich aan de geldende regelgeving, waaronder de AVG. NewMotion kan op grond van de AVG in het kader van de uitvoering van een overeenkomst door Klant c.q. Eindgebruiker verstrekte persoonsgegevens aan derden verstrekken. Indien de Klant zelf ook de verwerkingsverantwoordelijke is van deze persoonsgegevens dan is de Klant gehouden om de betrokkene hierover te informeren.

27.Overig en toepasselijk recht

27.1. Voorzover wettelijk toegestaan, is NewMotion te allen tijde gerechtigd om de inhoud van de Diensten, de tarieven alsmede deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op de datum van publicatie daarvan op de Website of de Portal, tenzij anders aangegeven, en doen de tot dan toe geldende Algemene Voorwaarden en/of tarieven vervallen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden gelden ook ten aanzien van lopende Overeenkomsten. Enkel indien de Klant volgens dwingendrechtelijke bepalingen hiertoe gerechtigd is, kan de Klant de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 30 dagen, indien hij een voor hem geldende wijziging niet wil accepteren, tenzij de wijziging slechts een geringe wijziging in de Algemene Voorwaarden betreft. 27.2. NewMotion is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. 27.3. Indien als gevolg van de bevinding van een bevoegde rechtbank of als gevolg van enige toekomstige handeling van een wetgevend of bestuurlijk orgaan één of meer bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden hun geldigheid verliezen of niet gehandhaafd kunnen worden, laat dit de geldigheid of handhaafbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Indien in laatste instantie tot de bevinding gekomen mocht worden dat enige bepaling van de onderhavige Algemene Voorwaarden niet wettig of handhaafbaar is, wordt de betreffende bepaling geacht uit deze Algemene Voorwaarden verwijderd te zijn, doch blijven alle overige bepalingen volledig geldig en van kracht en wordt de bepaling die geacht wordt niet wettig of handhaafbaar te zijn, vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, voor zover dit wettelijk toelaatbaar is. 27.4. Waar in deze Algemene Voorwaarden staat vermeld “waaronder begrepen” dan wordt daarmee bedoeld: “inclusief maar niet beperkt tot”. 27.5. NewMotion beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenregeling zoals gepubliceerd op de Website. 27.6. Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die daarmee verband houden en/of daaruit voortvloeien dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN

1.Reikwijdte

1.1. Voorzover wettelijk toegestaan, zijn de Algemene Voorwaarden van The New Motion B.V. op d eze algemene consumentenvoorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden van The New Motion B.V. die ter hand gesteld zijn aan de Consument en d eze algemene consumentenvoorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst op Afstand. 1.2. In deze algemene consumentenvoorwaarden gebruikte, maar niet in deze algemene consumentenvoorwaarden gedefinieerde, definities hebben de betekenis die daaraan in de de Algemene Voorwaarden van The New Motion B.V. wordt toegekend, tenzij de context anders vereist.

2.Definities

2.1. Consumentenkoop : de koop die wordt gesloten tussen NewMotion en een Consument met betrekking tot één of meer Producten en/of Diensten. 2.2. Herroepingstermijn : de wettelijke termijn van 14 kalenderdagen, zoals bedoeld in artikelen 5, 6, 7 en 8 van deze algemene consumentenvoorwaarden, betreffende Overeenkomsten op Afstand gesloten tussen NewMotion en een Consument. 2.3. Overeenkomst op Afstand : de Overeenkomst waarbij, in het kader van een door NewMotion georganiseerd syst eem voor verkoop van Producten of verlening van Diensten op afstand tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruikt wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waaronder maar niet beperkt tot telefonie en internet. 2.4. Overeenkomst op Afstand tot het verrichten van Diensten : de tot het verrichten van Diensten strekkende Overeenkomst op Afstand tussen NewMotion en een Consument.

3.Non-conformiteit

3.1. Eventuele gebreken aan een, of een verkeerd geleverd, Product kunnen door een Consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan NewMotion) uiterlijk tot maximaal twee (2) maanden na de levering aan NewMotion worden gemeld via klantenservice@newmotion.com op straffe van verval van het recht tot reclameren en terugzending.

4.Tarieven en facturering van Producten en Diensten

4.1. Een Consument kan een automatische incasso zonder opgave van redenen tot 56 dagen na de incassodatum laten storneren. Een Consument heeft na de datum van stornering 14 kalenderdagen de tijd om het verschuldigde bedrag alsnog aan NewMotion te voldoen, bij gebreke waarvan hij in verzuim is met de gevolgen zoals beschreven in het volgende lid 2. 4.2. Indien een automatische incasso om welke reden dan ook niet, of niet volledig, kan plaatsvinden, respectievelijk indien de betaling door de Consument niet plaatsvindt binnen de door NewMotion gestelde betalingstermijn, is de Consument van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is een (contractuele) rente verschuldigd van 1% per maand of een deel daarvan, welk deel als hele maand wordt gerekend. Voor zover wettelijk toegestaan, is NewMotion gerechtigd om administratiekosten ten bedrage van minimaal EUR 15 ex BTW per aanmaning in rekening te brengen of naar keuze van NewMotion de wettelijk toegestane buitengerechtelijke incassokosten aan de Consument in rekening te brengen, onverlet alle overige aanspraken van NewMotion op schadevergoeding uit hoofde van artikel 6:96 BW.

HERROEPINGSRECHT

5.Herroepingsrecht Algemeen

5.1. De artikelen 5, 6, 7 en 8 zijn uitsluitend van toepassing op Overeenkomsten op Afstand voor Producten en/of Diensten die zijn gesloten tussen NewMotion en een Consument of een Klant die tevens een Consument is. 5.2. Herroeping door een Consument is kosteloos, hetgeen inhoudt dat NewMotion ter zake geen administratiekosten of andere kosten aan de Consument in rekening brengt.

6.Herroepingsrecht Producten

6.1. In geval van een Consumentenkoop heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende de Herroepingstermijn, welke ingaat op de dag na ontvangstneming van het Product door of namens de Consument. 6.2. Tijdens de Herroepingstermijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product, de onderdelen van het Product, de meegeleverde documentatie en de verpakking. De Consument zal het Product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. 6.3. De Consument is gerechtigd om het Product binnen de Herroepingstermijn te testen. In geval van aankoop van een Laadpaal kan de Consument een testsessie uitvoeren om te verifiëren of de Laadpaal het Elektrisch Voertuig oplaadt. Voor het testen van een Laadpaal is het niet noodzakelijk dat deze wordt geïnstalleerd. 6.4. Gebruik van een Product dat meer omvat dan het testen van het Product heeft tot gevolg dat sprake is van gebruik van het Product, waarmee het herroepingsrecht van de Consument vervalt. In geval van een Laadpaal is sprake van gebruik, en daarmee van verval van het herroepingsrecht, als de Consument de Laadpaal heeft laten installeren. 6.5. Het herroepingsrecht vervalt tevens als de Consument het Product beschadigt. 6.6. Een Consument die van zijn herroepingsrecht gebruikt wenst te maken dient daartoe binnen de Herroepingstermijn contact op te nemen met NewMotion via e-mail aan klantenservice@newmotion.com. De Klant dient vervolgens het Product met alle geleverde toebehoren in de originele verpakking, en (optioneel) met ondertekende modelformulier, binnen 14 dagen aan NewMotion terugzenden op het ter zake door NewMotion opgegeven adres. 6.7. De kosten voor het terugzenden van het Product zijn voor rekening van de Klant. 6.8. Zodra het geretourneerde Product door NewMotion is ontvangen, of zodra de Klant heeft aangetoond dat hij het Product aan NewMotion heeft geretourneerd, zal NewMotion het door de Klant betaalde bedrag zo spoedig mogelijk zo spoedig mogelijk terugbetalen. NewMotion is gerechtigd om de eventuele waardevermindering van het Product aan de Klant in rekening brengen als er door toedoen van de Klant schade aan het Product is ontstaan. 6.9. Het herroepingsrecht is uitgesloten indien het Product naar de specificaties van de Klant is vervaardigd (maatwerk).

7.Herroepingsrecht Abonnementen

7.1. Een Consument mag een Abonnement binnen de Herroepingstermijn, ingaande op de dag na het aangaan daarvan, schriftelijk en zonder enige verplichting ontbinden door middel van een daartoe strekkende e-mail aan klantenservice@newmotion. com.

8.Herroepingsrecht Overige Diensten

8.1. Bij het sluiten van een Overeenkomst op Afstand tot het verrichten van Overige Diensten heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen de Herroepingstermijn, ingaande op het moment dat NewMotion de Consument per e-mail heeft geïnformeerd dat aan de bestelling in behandeling is genomen. 8.2. Een Consument die van zijn herroepingsrecht van Overige Diensten gebruik wenst te maken dient daartoe binnen de Herroepingstermijn contact op te nemen met NewMotion via e-mail aan klantenservice@newmotion.com. 8.3. Heeft de Consument reeds van de Dienst gebruik gemaakt dan is hij gehouden tot betaling van een evenredig deel daarvan. 8.4. The New Motion zal het door de Klant betaalde bedrag binnen 14 kalenderdagen na de herroeping terugbetalen, onder verrekening van de vergoeding voor gebruik, indien relevant. 8.5. Het herroepingsrecht voor Diensten vervalt als de Overeenkomst tot de levering van de Diensten reeds door NewMotion is nagekomen en a. die nakoming is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en b. de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de levering door NewMotion is nagekomen.

9.Klachtenprocedure

9.1. NewMotion beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenregeling zoals gepubliceerd op de Website. 9.2. Mocht de Consument het niet eens zijn kan de Consument contact opnemen met het Europese geschillenplatform via http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Algemene Abonnementsvoorwaarden 1. Reikwijdte 1.1. Bij de koop of wederverkoop van een Laadpaal, is de Klant verplicht een Abonnement af te (laten) sluiten waarop deze Algemene Abonnementsvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden zoals te vinden op de Website van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden van The New Motion B.V. zij n gepubliceerd op de website: www.newmotion.com. 1.2. In deze Abonnementsvoorwaarden gebruikte, maar niet in deze Abonnementsvoorwaarden gedefinieerde, definities hebben de betekenis die daaraan in de de Algemene Voorwaarden van The New Motion B.V. wordt toegekend, tenzij de context anders vereist.

2.Definities

2.1. Abonnement: het door NewMotion via de Portal of op andere wijze aan de Klant aangeboden abonnement behorende bij een Laadpaal of Laadpas.

3.Abonnementsvoorwaarden

3.1. Een Abonnement wordt geactiveerd via de Portal of op andere wijze door de Klant geaccepteerd. Een Abonnement gaat in op de datum waarop dit wordt geactiveerd of op andere wijze geaccepteerd, en wordt na het einde van de in de Overeenkomst genoemde looptijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd en kan deze wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) kalendermaand. 3.2. Bij opzegging conform voorgaand artikel zijn alle vaste kosten van de resterende periode onverkort en direct verschuldigd, wanneer deze niet al aan NewMotion betaald zijn. 3.3. Opzegging door de Klant dient of via de Portal te gebeuren met de daartoe bestemde instellingen, of schriftelijk plaats te vinden door middel van een daartoe strekkende brief aan The New Motion B.V., Postbus 3966, 1001 AT Amsterdam, of met een daartoe strekkende e-mail aan klantenservice@newmotion.com, onder vermelding van naam en adres, postcode, woon- of vestigingsplaats van de Klant en de gewenste datum van beëindiging. Behoudens het herroepingsrecht voor Consumenten, zoals bedoeld in artikel 7 van de Algemene Consumentenvoorwaarden zoals ter hand gesteld aan Consumenten, zal restitutie van reeds betaalde termijnen van een Abonnement in geen geval plaatsvinden. 3.4. De Klant garandeert dat alle informatie die de Klant verstrekt aan NewMotion juist, volledig en accuraat is. Dit betekent bijvoorbeeld dat de Klant bij het aangaan van een Abonnement zijn persoonsgegevens verstrekt, zoals naam, bankrekeningnummer, BTW-nummer, credit card gegevens, factuuradres en e-mailadres, die actueel, volledig en correct zijn. De Klant is verplicht eventuele wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk via de Portal aan NewMotion te melden. Tot het moment van wijziging mag NewMotion uitgaan van de juistheid van de gegevens. 3.5. De geldende tarieven voor de verschillende vormen van Abonnementen zijn te vinden op de Website. De kosten voor het stroomverbruik van het laden bij een Private Laadpaal worden rechtstreeks door de elektriciteitsleverancier van de Klant aan de Klant in rekening gebracht. De kosten voor het gebruik van een Publieke Laadpaal worden conform de tarieven zoals vastgesteld door de aanbieder van de betreffende Publieke Laadpaal in rekening gebracht bij de Klant. Deze kosten zijn derhalve niet in de abonnementsprijs inbegrepen. 3.6. In het geval van Abonnementen (inclusief kosten voor gebruik van Publieke Laadpalen) wordt het gefactureerde bedrag (dit bedrag zijn de kosten van o.a. Het laden bij Publieke Laadpalen, transactiekosten en de abonnementskosten) voor door middel van automatische incasso maandelijks afgeschreven van de door de Klant opgegeven bankrekening met inachtneming van de geldende SEPA- termijnen, tenzij anders is overeengekomen. De Klant dient er voor te zorgen dat het gefactureerde bedrag via automatische incasso inbaar is en dient daaraan medewerking te verlenen. Wanneer het gefactureerde bedrag niet afgeschreven kan worden middels automatische incasso, geldt hetgeen opgenomen in art. 2.6 hieronder.

3.7. NewMotion is gerechtigd om het Abonnement per direct te beëindigen: a. als de automatische incasso meermalen niet succesvol uitgevoerd kan worden of in geval van niet-nakoming van enige betalingsverplichting; of b. in het geval van faillissement, surséance van betaling, schuldsanering of ondercuratelestelling van de Klant; c. indien de Klant of de Eindgebruiker schade heeft veroorzaakt aan een Laad- paal; of d. in andere omstandigheden, waaronder, maar niet uitsluitend, misbruik en/of vermoeden van fraude.

Algemene Consumentenvoorwaarden

1.Reikwijdte

1.1. Voorzover wettelijk toegestaan, zijn de Algemene Voorwaarden van The New Motion B.V. op deze algemene consumentenvoorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden van The New Motion B.V. die ter hand gesteld zijn aan de Consument en deze algemene consumentenvoorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst op Afstand. 1.2. In deze algemene consumentenvoorwaarden gebruikte, maar niet in deze al- gemene consumentenvoorwaarden gedefinieerde, definities hebben de betekenis die daaraan in de de Algemene Voorwaarden van The New Motion B.V. wordt toegekend, tenzij de context anders vereist.

2.Definities

2.1. Consumentenkoop: de koop die wordt gesloten tussen NewMotion en een Con- sument met betrekking tot één of meer Producten en/of Diensten. 2.2. Herroepingstermijn: de wettelijke termijn van 14 kalenderdagen, zoals bedoeld in artikelen 5, 6, 7 en 8 van deze algemene consumentenvoorwaarden, betreffende Overeenkomsten op Afstand gesloten tussen NewMotion en een Consument. 2.3. Overeenkomst op Afstand: de Overeenkomst waarbij, in het kader van een door NewMotion georganiseerd systeem voor verkoop van Producten of verlening van Diensten op afstand tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend geb- ruikt wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waaronder maar niet beperkt tot telefonie en internet. 2.4. Overeenkomst op Afstand tot het verrichten van Diensten: de tot het verrichten van Diensten strekkende Overeenkomst op Afstand tussen NewMotion en een Consument.

3.Non-conformiteit

3.1. Eventuele gebreken aan een, of een verkeerd geleverd, Product kunnen door een Consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan NewMotion) uiterlijk tot maximaal twee (2) maanden na de levering aan NewMotion worden gemeld via klantenservice@newmotion.com op straffe van verval van het recht tot reclameren en terugzending.

4.Tarieven en facturering van Producten en Diensten

4.1. Een Consument kan een automatische incasso zonder opgave van redenen tot 56 dagen na de incassodatum laten storneren. Een Consument heeft na de datum van stornering 14 kalenderdagen de tijd om het verschuldigde bedrag alsnog aan NewMotion te voldoen, bij gebreke waarvan hij in verzuim is met de gevolgen zoals beschreven in het volgende lid 2. 4.2. Indien een automatische incasso om welke reden dan ook niet, of niet volledig, kan plaatsvinden, respectievelijk indien de betaling door de Consument niet plaatsvindt binnen de door NewMotion gestelde betalingstermijn, is de Consument van rechts- wege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is een (contractuele) rente verschuldigd van 1% per maand of een deel daarvan, welk deel als hele maand wordt gerekend. Voor zover wettelijk toegestaan, is NewMotion gerechtigd om administratiekosten ten bedrage van minimaal EUR 15 ex BTW per aanmaning in rekening te brengen of naar keuze van NewMotion de wettelijk toegestane buiten- gerechtelijke incassokosten aan de Consument in rekening te brengen, onverlet alle overige aanspraken van NewMotion op schadevergoeding uit hoofde van artikel 6:96 BW.

HERROEPINGSRECHT

5.Herroepingsrecht Algemeen

5.1. De artikelen 5, 6, 7 en 8 zijn uitsluitend van toepassing op Overeenkomsten op Afstand voor Producten en/of Diensten die zijn gesloten tussen NewMotion en een Consument of een Klant die tevens een Consument is. 5.2. Herroeping door een Consument is kosteloos, hetgeen inhoudt dat NewMotion ter zake geen administratiekosten of andere kosten aan de Consument in rekening brengt.

6.Herroepingsrecht Producten

6.1. In geval van een Consumentenkoop heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende de Herroeping- stermijn, welke ingaat op de dag na ontvangstneming van het Product door of namens de Consument. 6.2. Tijdens de Herroepingstermijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product, de onderdelen van het Product, de meegeleverde documentatie en de verpakking. De Consument zal het Product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. 6.3. De Consument is gerechtigd om het Product binnen de Herroepingstermijn te testen. In geval van aankoop van een Laadpaal kan de Consument een testsessie uitvoeren om te verifiëren of de Laadpaal het Elektrisch Voertuig oplaadt. Voor het testen van een Laadpaal is het niet noodzakelijk dat deze wordt geïnstalleerd. 6.4. Gebruik van een Product dat meer omvat dan het testen van het Product heeft tot gevolg dat sprake is van gebruik van het Product, waarmee het herroepingsrecht van de Consument vervalt. In geval van een Laadpaal is sprake van gebruik, en daarmee van verval van het herroepingsrecht, als de Consument de Laadpaal heeft laten installeren. 6.5. Het herroepingsrecht vervalt tevens als de Consument het Product beschadigt. 6.6. Een Consument die van zijn herroepingsrecht gebruikt wenst te maken dient daar- toe binnen de Herroepingstermijn contact op te nemen met NewMotion via e-mail aan klantenservice@newmotion.com. De Klant dient vervolgens het Product met alle geleverde toebehoren in de originele verpakking, en (optioneel) met onderte- kende modelformulier, binnen 14 dagen aan NewMotion terugzenden op het ter zake door NewMotion opgegeven adres. 6.7. De kosten voor het terugzenden van het Product zijn voor rekening van de Klant. 6.8. Zodra het geretourneerde Product door NewMotion is ontvangen, of zodra de Klant heeft aangetoond dat hij het Product aan NewMotion heeft geretourneerd, zal NewMotion het door de Klant betaalde bedrag zo spoedig mogelijk zo spoedig mogelijk terugbetalen. NewMotion is gerechtigd om de eventuele waardevermin- dering van het Product aan de Klant in rekening brengen als er door toedoen van de Klant schade aan het Product is ontstaan. 6.9. Het herroepingsrecht is uitgesloten indien het Product naar de specificaties van de Klant is vervaardigd (maatwerk).

7.Herroepingsrecht Abonnementen

7.1. Een Consument mag een Abonnement binnen de Herroepingstermijn, ingaande op de dag na het aangaan daarvan, schriftelijk en zonder enige verplichting ontbinden door middel van een daartoe strekkende e-mail aan klantenservice@newmotion.com.

8.Herroepingsrecht Overige Diensten

8.1. Bij het sluiten van een Overeenkomst op Afstand tot het verrichten van Overige Diensten heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen de Herroepingstermijn, ingaande op het moment dat NewMotion de Consument per e-mail heeft geïnformeerd dat aan de bestelling in behandeling is genomen. 8.2. Een Consument die van zijn herroepingsrecht van Overige Diensten gebruik wenst te maken dient daartoe binnen de Herroepingstermijn contact op te nemen met NewMotion via e-mail aan klantenservice@newmotion.com. 8.3. Heeft de Consument reeds van de Dienst gebruik gemaakt dan is hij gehouden tot betaling van een evenredig deel daarvan. 8.4. The New Motion zal het door de Klant betaalde bedrag binnen 14 kalenderdagen na de herroeping terugbetalen, onder verrekening van de vergoeding voor gebruik, indien relevant. 8.5. Het herroepingsrecht voor Diensten vervalt als de Overeenkomst tot de levering van de Diensten reeds door NewMotion is nagekomen en (a) die nakoming is be- gonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en (b) de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de levering door NewMotion is nagekomen.

9.Klachtenprocedure

9.1. NewMotion beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenregeling zoals gepubliceerd op de Website. 9.2. Mocht de Consument het niet eens zijn kan de Consument ook contact opnemen met het Europese geschillenplatform via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Installatievoorwaarden

1.Reikwijdte

1.1. Op verzoek van de Klant kan NewMotion de installatie van een Laadpaal verzor- gen. Op de installatie van Laadpalen zijn deze Installatievoorwaarden van toe- passing en de Algemene Voorwaarden van The New Motion B.V. te vinden op de website: www.newmotion.com. 1.2. In deze Installatievoorwaarden gebruikte, maar niet in deze Installatievoorwaarden gedefinieerde, definities hebben de betekenis die daaraan in de de Algemene Voorwaarden van The New Motion B.V. wordt toegekend, tenzij de context anders vereist.

2.De Installatie van een Laadpaal

2.1. Een Laadpaal kan alleen gemonteerd worden op een locatie die voldoet aan de daarvoor geldende eisen en dient aangesloten te kunnen worden op een elek- trotechnische installatie die voldoet aan de daaraan gestelde eisen, conform de installatie-instructies en de toepasselijke wet- en regelgeving. 2.2. De termijnen voor installatie van de Laadpaal zijn mede afhankelijk van de tech- nische voorzieningen en omstandigheden van/bij de Klant en de eventuele wijzigin- gen dan wel aanpassingen die hierop moeten worden aangebracht ten behoeve van de levering van de overeengekomen installatie van Laadpalen. Termijnen voor installatie kunnen eveneens worden beïnvloed door bijvoorbeeld weersom- standigheden en het uitblijven van de noodzakelijke toestemming van bevoegde autoriteiten of van de gebouweigenaar in geval van bijvoorbeeld graafwerkzaam- heden. De Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming(en) en medewerking van de gebouweigenaar en/of enige andere derde waarvoor de toestemming en/of medewerking is vereist teneinde de Laadpalen tijdig, juist en volledig te kunnen installeren. 2.3. De installatie en de turn-key oplevering van een Laadpaal wordt verzorgd door gecertificeerde derden die worden ingeschakeld door NewMotion. 2.4. NewMotion zal binnen redelijke termijn na het aangaan van de Overeenkomst con- tact (laten) opnemen met de Klant teneinde een installatiedatum af te spreken. 2.5. De Klant staat er voor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en accuraat is. NewMotion baseert haar Offerte op de informatie die de Klant verstrekt. Indien bij installatie blijkt dat deze informatie niet juist is, komen alle extra kosten voor reken- ing van de Klant. Installatiekosten worden na akkoord van de Klant op de Offerte niet gecrediteerd, tenzij partijen anders overeengekomen. 2.6. Meerwerkkosten van installatie worden door de installateur ofwel ter plekke met de Klant afgesproken en door de Klant voor akkoord ondertekend ofwel door de gecertificeerde installateur doorgegeven worden aan NewMotion, NewMotion zal met Klant afstemmen of deze meerwerkkosten akkoord zijn, waarna de werkzaam- heden zullen plaatsvinden. 2.7. Alle schade in verband met de door de Klant verstrekte informatie, waaronder begrepen informatie die door de Klant wordt verstrekt over het gebruik van de verschillende stoppen in de meterkast, komen voor rekening en risico van de Klant. 2.8. Indien de directe werkuitvoering door oorzaken buiten de verantwoordelijkheid of bevoegdheid van NewMotion wordt belemmerd is NewMotion gerechtigd die hieruit voortvloeiende kosten apart aan de Klant in rekening te brengen. 2.9. Installatieafspraken kunnen tot 3 werkdagen van tevoren kosteloos door de Klant worden afgezegd of worden verplaatst. Indien de Klant een installatieafspraak minder dan 3 werkdagen van tevoren afzegt of verplaatst, of indien de instal- lateur de Klant niet aantreft op het afgesproken tijdstip danwel de benodigde voorbereidingen zijn door de Klant niet getroffen waardoor de installateur zijn werkzaamheden niet kan aanvangen, is de Klant een vaste kostenvergoeding aan NewMotion verschuldigd. Deze kostenvergoeding is vermeld op de Prijslijst. 2.10. NewMotion is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de situatie waarin de Klant zelf tracht een installatie uit te (laten) voeren of een storing van een Publiek of Private Laadpaal te (doen) verhelpen. 2.11. NewMotion is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van of in verband met het tijdelijk uitschakelen van de elektriciteit bij de installatie van een Laadpaal. De Klant zal, voor eigen rekening en risico, alle benodigden voorzorg- smaatregelen (laten) treffen teneinde een veilige en probleemloze installatie mogeli- jk te maken. De Klant vrijwaart NewMotion en de door NewMotion ingeschakelde derden tegen alle schade die zij lijden indien deze voorzorgsmaatregelen onvoldo- ende blijken te zijn. 2.12. Zodra de installatie gereed is vindt de oplevering plaats. De Klant, of de persoon namens de Klant waarbij de Klant garandeert dat deze persoon bevoegd is om namens de Klant te handelen zonder dat NewMotion dit moet verifiëren, dient bij de oplevering aanwezig te zijn. De installateur loopt samen met de Klant een opleveringschecklist na door middel van het invullen van een werkbon. De Klant dient tijdens de oplevering alle gebreken die hij constateert of redelijkerwijs kan constateren, te melden aan de installateur. De installateur zal de geconstateerde gebreken vermelden op de opleveringschecklist en deze in overleg met de Klant binnen een redelijke termijn herstellen. 2.13. De oplevering is door de Klant geaccepteerd, zodra de opleveringschecklist is nagelopen en de Klant deze heeft ondertekend. De acceptatie van de oplevering betekent dat de Klant de installatie heeft geaccepteerd, behoudens de eventuele op de opleveringschecklist vermelde gebreken. De oplevering is te allen tijde geac- cepteerd wanneer Klant de Laadpaal in gebruik heeft genomen 2.14. Kleine gebreken die de ingebruikneming van de Laadpaal niet in de weg staan en binnen een redelijke termijn door de installateur kunnen worden hersteld zijn voor de Klant geen reden om de acceptatie van de oplevering te weigeren. 2.15. Gebreken die niet zijn gemeld bij oplevering zijn door de acceptatie van de oplever- ing door de Klant geaccepteerd. 2.16. Wordt de Laadpaal in gebruik genomen voordat de acceptatie van de oplevering heeft plaatsgevonden dan geldt de ingebruikneming als acceptatie van de Laad- paal door de Klant. 2.17. Indien de Klant de oplevering niet accepteert dient hij binnen 48 uur schriftelijk via klantenservice@newmotion.com aan te geven waarom hij niet akkoord is met de oplevering. NewMotion of de installateur zullen dan binnen redelijke termijn contact opnemen met de Klant om tot een nieuwe oplevering te komen. De nieuwe oplev- ering vindt plaats overeenkomstig hetgeen omtrent oplevering is bepaald in dit artikel. 2.18. De Klant is volledig aansprakelijk voor, en vrijwaart NewMotion tegen, alle schade die NewMotion lijdt in verband met de installatie voorzover deze geschiedt door de Klant of door een namens de Klant ingeschakelde derde. Indien NewMotion in een dergelijk geval door de Klant wordt verzocht om nadien een storingsonderzoek te verrichten en/of herstelwerkzaamheden te plegen dan komen de hieraan verbon- den kosten (waaronder begrepen de redelijke installatie-, materiaal-, reparatie- en voorrijkosten) voor rekening van de Klant. 2.19. NewMotion kan alleen aansprakelijk gehouden worden voor installatiewerk dat is uitgevoerd door installatiepartners ingeschakeld door NewMotion. Indien er veranderingen of uitbreidingen worden toegepast door een andere partij, al dan niet in een later stadium, vervalt elke aansprakelijkheid op de gehele installatie van de Laadpaal. 2.20. NewMotion behoudt zich het recht voor om door haar geïnstalleerde Laadpalen op afstand vanuit haar backoffice systeem te monitoren, te onderhouden en waar nodig van nieuwe software te voorzien. 2.21. NewMotion kan het aanbod van de Diensten naar bepaalde bestemmingen te allen tijde wijzigen, opschorten of intrekken op grond van kwaliteits- en/of kwantite- itsoverwegingen.

Algemene Abonnementsvoorwaarden

1.Reikwijdte

1.1. Bij de koop of wederverkoop van een Laadpaal, is de Klant verplicht een Abonne- ment af te (laten) sluiten waarop deze Algemene Abonnementsvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden zoals te vinden op de Website van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden van The New Motion B.V. zijn gepubliceerd op de website: www.newmotion.com. 1.2. In deze Abonnementsvoorwaarden gebruikte, maar niet in deze Abonne- mentsvoorwaarden gedefinieerde, definities hebben de betekenis die daaraan in de de Algemene Voorwaarden van The New Motion B.V. wordt toegekend, tenzij de context anders vereist.

2.Definities

2.1. Abonnement: het door NewMotion via de Portal of op andere wijze aan de Klant aangeboden abonnement behorende bij een Laadpaal of Laadpas.

3.Abonnementsvoorwaarden

3.1. Een Abonnement wordt geactiveerd via de Portal of op andere wijze door de Klant geaccepteerd. Een Abonnement gaat in op de datum waarop dit wordt geactiveerd of op andere wijze geaccepteerd, en wordt na het einde van de in de Overeenkomst genoemde looptijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd en kan deze wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) kalendermaand. 3.2. Bij opzegging conform voorgaand artikel zijn alle vaste kosten van de resterende periode onverkort en direct verschuldigd, wanneer deze niet al aan NewMotion betaald zijn. 3.3. Opzegging door de Klant dient of via de Portal te gebeuren met de daartoe be- stemde instellingen, of schriftelijk plaats te vinden door middel van een daartoe strekkende brief aan The New Motion B.V., Postbus 3966, 1001 AT Amsterdam, of met een daartoe strekkende e-mail aan klantenservice@newmotion.com, onder vermelding van naam en adres, postcode, woon- of vestigingsplaats van de Klant en de gewenste datum van beëindiging. Behoudens het herroepingsrecht voor Consumenten, zoals bedoeld in artikel 7 van de Algemene Consumentenvoor- waarden zoals ter hand gesteld aan Consumenten, zal restitutie van reeds betaal- de termijnen van een Abonnement in geen geval plaatsvinden. 3.4. De Klant garandeert dat alle informatie die de Klant verstrekt aan NewMotion juist, volledig en accuraat is. Dit betekent bijvoorbeeld dat de Klant bij het aangaan van een Abonnement zijn persoonsgegevens verstrekt, zoals naam, bankrekening- nummer, BTW-nummer, credit card gegevens, factuuradres en e-mailadres, die actueel, volledig en correct zijn. De Klant is verplicht eventuele wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk via de Portal aan NewMotion te melden. Tot het moment van wijziging mag NewMotion uitgaan van de juistheid van de gegevens. 3.5. De geldende tarieven voor de verschillende vormen van Abonnementen zijn te vinden op de Website. De kosten voor het stroomverbruik van het laden bij een Private Laadpaal worden rechtstreeks door de elektriciteitsleverancier van de Klant aan de Klant in rekening gebracht. De kosten voor het gebruik van een Publieke Laadpaal worden conform de tarieven zoals vastgesteld door de aanbieder van de betreffende Publieke Laadpaal in rekening gebracht bij de Klant. Deze kosten zijn derhalve niet in de abonnementsprijs inbegrepen. 3.6. In het geval van Abonnementen (inclusief kosten voor gebruik van Publieke Laad- palen) wordt het gefactureerde bedrag (dit bedrag zijn de kosten van o.a. Het laden bij Publieke Laadpalen, transactiekosten en de abonnementskosten) voor door middel van automatische incasso maandelijks afgeschreven van de door de Klant opgegeven bankrekening met inachtneming van de geldende SEPA-termijnen, tenzij anders is overeengekomen. De Klant dient er voor te zorgen dat het gefactu- reerde bedrag via automatische incasso inbaar is en dient daaraan medewerking te verlenen. Wanneer het gefactureerde bedrag niet afgeschreven kan worden middels automatische incasso, geldt hetgeen opgenomen in art. 2.6 hieronder. 3.7. NewMotion is gerechtigd om het Abonnement per direct te beëindigen: a. als de automatische incasso meermalen niet succesvol uitgevoerd kan worden of in geval van niet-nakoming van enige betalingsverplichting; of b. in het geval van faillissement, surséance van betaling, schuldsanering of ondercuratelestelling van de Klant; c. indien de Klant of de Eindgebruiker schade heeft veroorzaakt aan een Laad- paal; of d. in andere omstandigheden, waaronder, maar niet uitsluitend, misbruik en/of vermoeden van fraude.

Algemene Voorwaarden voor Dynamic Power Solutions

1.Reikwijdte

1.1. Op de Dynamic Power Management zijn deze Algemene Voorwaarden voor Dynamic Power Solutions van toepassing en de Algemene Voorwaarden van The New Motion B.V. te vinden op de website: www.newmotion.com. 1.2. In deze Algemene Voorwaarden voor Dynamic Power Management Solutions gebruikte, maar niet in deze Algemene Voorwaarden voor Dynamic Power Solu- tions gedefinieerde, definities hebben de betekenis die daaraan in de de Algemene Voorwaarden van The New Motion B.V. wordt toegekend, tenzij de context anders vereist.

2.Definities

2.1. Dynamic Power Management: is een instrument om een elektrisch voertuig op te laden, rekening houdend met de energiecapaciteit van het gebouw van de Klant bij het opladen van het elektrisch voertuig en het gebruik van andere elektrische apparaten. 2.2. Dynamic Power Sharing: is een instrument dat het mogelijk maakt dat de vooraf vastgestelde capaciteit van elektriciteit in het gebouw van de Klant voor het opladen van elektrische voertuigen zo efficiënt mogelijk wordt verdeeld (rekening houdend met het type elektrische voertuigen, laadsnelheid en laadstatus) over de aangesloten elektrische voertuigen. 2.3. Dynamic Power Solutions: betekent Dynamic Power Sharing en/of Dynamic Power Management samen.

3.Dynamic Power Solutions

3.1. NewMotion adviseert over de waarschijnlijk beschikbare capaciteit in het gebouw van de Klant op basis van de praktijkervaring van NewMotion. NewMotion garan- deert niet dat dit ook de daadwerkelijk beschikbare capaciteit is in het gebouw van de Klant voor het opladen van elektrische voertuigen. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het bepalen van de daadwerkelijk beschikbare capaciteit voor het opladen van elektrische voertuigen, omdat de capaciteit van het gebouw van de Klant in de loop van de tijd kan veranderen, bijvoorbeeld als de Klant meer elektrische apparaten gebruikt. 3.2. Dynamic Power Solutions kan alleen worden geïnstalleerd op een locatie die vol- doet aan de relevante vereisten en moet in staat zijn om te worden aangesloten op een elektrische installatie die voldoet aan de relevante vereisten, in overeenstem- ming met de installatie-instructies en de toepasselijke wet- en regelgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de locatie aan alle relevante eisen voldoet. Indien een locatie niet aan de eisen voldoet, kan de func- tionaliteit ervan niet worden gegarandeerd en kan dit leiden tot overbelasting van de aansluiting. NewMotion is niet aansprakelijk voor kosten of eventuele schade. 3.3. Bij de aankoop van een Dynamic Power Management Solution is de Klant verplicht een Abonnement te nemen.

4.Extra kosten

4.1. Indien een elektricien nodig is om een andere reden dan de installatie van de Dy- namic Power Solutions, zullen deze kosten en de uitgevoerde werkzaamheden in rekening worden gebracht naast de standaardkosten voor Dynamic Power Solu- tions.

5.Einde Dynamic Power Solutions

5.1. Indien de Klant beslist om de Dynamic Power Solution te beëindigen, erkent de Klant dat het elektrisch voertuig na beëindiging van de Dynamic Power Solution langzamer zal laden. 5.2. Na beëindiging van Dynamic Power Solutions, erkent de Klant dat de aansluiting ervan overbelast kan worden wanneer verschillende elektrische apparaten worden gebruikt en het elektrisch voertuig tegelijkertijd wordt opgeladen. De Klant aan- vaardt het risico dat de netbeheerder de hoofdzekering of de hoofdschakelaar moet vervangen. 5.3. NewMotion is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade of kosten die ontstaan in het geval dat de Klant de Dynamic Power Solutions beëindigt.

Download de Algemene Voorwaarden